Cửa Sổ Tri Thức 

Tác giả: PGS.TS Lê Trung Hoa
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2005
Giọng đọc: Ngọc Lan