Nhân Vật Thám Hiểm

Tác giả: Hồ Cúc (biên soạn)
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004
Giọng đọc:  Như Minh