Sông Núi Và Biển Hồ 

Tác giả: Hồ Cúc dịch
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành
Giọng đọc: Kim Kiều