Lỗ đen các bài thuyết giảng trên đài

Tác giả: Stephen Hawking
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành
Giọng đọc: Định Phương