Lược Sử Thời Gian

Tác giả: Stephen Hawking
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 
Giọng đọc: Xuân Hùng