Nguồn Gốc Loài Người 

Tác giả: Phạm Thành Hổ 
Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành
Giọng đọc: Ngọc Hiếu