Lịch Sử Địa Cầu

Tác giả: Trần Kim Thạch 
Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành năm 2006
Giọng đọc: Ngọc Hân