Darwin Và Các Nhà Khoa Học Khác 

Tác giả: Dr.Mike Goldsmith
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 
Giọng đọc: Xuân Hùng