Lược Sử Đời Tôi

Tác giả: Stephen Hawking

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Định Phương