Gia Cát Lượng Từ Nhỏ Đã Lập Chí Lớn 

Tác giả: Đại Lãn biên soạn

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2008

Giọng đọc: Ngọc Hân