Thuở Lập Thân 

Tác giả: Vũ Đình Hùe

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trọng Thanh