Những Trường Đại Học Của Tôi

Tác giả: Macxim Gorki

Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành

Giọng đọc: Quang Điền