Lý Quang Diệu

Tác giả: Janice Tay & Ronald Kow tuyển chọn

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2018

Giọng đọc: Ngọc Hiếu