Người Bên Này Trời Bên Ấy

Tác giả: Hồ Anh Thái 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hồng Vị