Pháp thoại Để Yêu Thương Chân Thành do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Giác Nguyên (Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), ngày 09/06/2017 (15/05/Đinh Dậu)