Kinh Bát Đại Bồ Tát

Phật Thuyết Bát Đại Bồ Tát Kinh

Tống Pháp Hiền dịch

Việt dịch: Thân An – Minh Quý

***

Tôi nghe như vậy, một Thời Phật tại Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng với hai ngàn năm trăm đại Tỳ Kheo câu hội. Lại có tám vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị danh là:

Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đều làm Thượng Thủ.

Lại có chư đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị danh là: Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát, Long Tướng Bồ Tát Ma Ha Tát, Hỷ Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Cấu Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Cấu Xưng Bồ Tát Ma Ha Tát, Trí Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Biên Quân Bồ Tát Ma Ha Tát, Trí Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Tuệ Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Tuệ Đăng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm Thụ Bồ Tát Ma Ha Tát, Thiên Quán Bồ Tát Ma Ha Tát, chư đại Bồ Tát này đều đến ngồi trong Hội.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất rằng: Ngươi hãy nghe đây, qua Đông phương hằng hà sa số thế giới, có một Phật Sát Tên là Vô Năng Thắng, nơi đó có Phật, danh hiệu là Thiện Tinh Tấn Cát Tường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Lại nữa Xá Lợi Phất, rồi qua Đông phương mười hằng hà sa thế giới, có một Phật Sát Tên là Vô Ngã, nơi đó có Phật, danh hiệu là Phổ Chiếu Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Lại nữa Xá Lợi Phất, rồi qua Đông phương ba hằng hà sa thế giới, có một Phật Sát, tên là Thiện Ái, nơi đó có Phật, danh hiệu là Cát Tường Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Lại nữa Xá Lợi Phất, rồi qua Đông phương ba mươi bốn hằng hà sa thế giới, có một Phật Sát, tên là Tịch Tịnh Tạng, nơi đó có Phật, danh hiệu là Ấn Nại La Kế Đổ Đặc Phược Nhạ Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Lại nữa Xá Lợi Phất, rồi qua Đông phương năm hằng hà sa thế giới, có một Phật Sát, tên là Ly Trần, nơi đó có Phật, danh hiệu là Hỷ Công Đức Quang Tự Tại Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân nào, nghe được danh Hiệu chư Như Lai trong Kinh này, một lòng lắng nghe hoặc tự nghĩ nhớ, hoặc giải nói cho người khác bằng thư, viết, đọc, tụng, người này mệnh chung sẽ không đọa vào ác thú, không sanh nơi Biên Địa[1], Tà Kiến[2], trong dân tộc bần tiện ác luật nghi[3]. Cũng không sanh nơi Trời trường thọ[4]. Cũng không sanh nơi ngũ trược ác thế, trong kiếp hạn đối, bệnh tật, chiến tranh. Cũng không sanh nơi nạn Vua, nạn thủy, hỏa, cướp, giật, cọp, sói. Thường sanh nơi Phật Sát và nhân gian trên Trời, thân tướng đoan chánh nghiêm nghị đầy đủ các căn, quyến thuộc đầy trọn và được Trí Túc Mạng. Đầy đủ sáu Ba La Mật. Hành Pháp Bốn Vô Lượng. Thông hiểu tất cả Pháp Tạng thâm sâu, thành Đạo Cao Nhất. Phật nói xong Kinh này, Chư Đại Bồ Tát, Xá Lợi Phất và chư Tỳ Kheo, Thiên Nhân A Tu La v.v…nghe những lời Phật nói. Đều rất Hoan Hỷ, Tín Thọ phụng hành.

Kinh Bát Đại Bồ Tát – Thân An & Minh Quý dịch
Đánh giá