Bài pháp âm Niệm Phật Để Giải Thoát Sanh Tử do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại đạo tràng Chánh Đạo trong khóa tu 1 ngày an lạc

Niệm Phật Để Giải Thoát Sanh Tử – Thích Thiện Thuận
Đánh giá