Bài pháp thoại 7 Pháp An Lạc do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hiệp – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 01/01/2018

Bài liên quan