Bài pháp thoại Ba Món Nợ Đời do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hiệp – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 06/06/2018

Bài liên quan