Bài pháp thoại “Đạo Phật Duy Tâm Hay Duy Vật” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, TPHCM) vào ngày 12-06-2011

Duy: Chỉ có, hướng về. Tâm: cái phần vô hình của con người. Do đó, tâm là linh hồn, nên thường nói là tâm hồn, tâm linh; tâm là tinh thần, là tư tưởng, ý thức. Vật: vật chất, tức là các thứ có hình thể thấy được, cân đo được, triết học gọi là những thực tại. Theo nghĩa đen: Duy tâm là chỉ lấy tinh thần làm chánh yếu. Duy vật là chỉ lấy vật chất làm chánh yếu.
Xin mời quý vị lắng tâm nghe bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến để hiểu rõ hơn vấn đề đạo Phật duy tâm hay duy vật.

Download MP3

Bài liên quan