Bài thuyết pháp “Lỗi Tại Ai” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Nhị Mỹ (Trà Ôn, Vĩnh Long) ngày 11/07/2015 (26/05/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan