Bài giảng Luật tỳ kheo ni bài 02 – giải thích đề mục do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 11/09/2019

Bài liên quan