Bài pháp thoại “Phật Pháp Tùy Duyên” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 24/04/2011, tại chùa Hào Quang (Hải Phòng)

video

Download MP3