Bài thuyết pháp “Phát Tâm Bồ Đề” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 13/11/2009, tại tịnh xá Minh Đăng Quang (Úc Châu)

video

Download MP3