Video pháp thoại “Tìm Hiểu Kinh Suy Đồi” được đại đức Thích Phước Tiến giảng ngày 01/11/2009 (18/09/Kỷ Sửu) tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp (Úc Châu)

Download MP3

Bài liên quan