Bài pháp thoại “Buông Tất Cả Sẽ Được Tất Cả” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thiền Viện Minh Quang (Úc Châu) ngày 28/09/2009

Download MP3

Bài liên quan