Sự Lý Viên Dung là học thuyết trong kinh Hoa Nghiêm. Về lý tượng trưng nội dung, bản chất. Về sự là hình thức, hiện tượng. Nhờ có sự mới hiển ra lý, nhờ có lý mới diễn đạt được sự bởi vì chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Cũng vậy, trong đời sống có hình thức không có nội dung thì không có ý nghĩa, nhưng nội dung hay mà không có sự đầu tư kỹ lưỡng về hình thức sẽ trở nên nhàm chán.

Và trong việc tu tập cũng phải dung hòa giữa hình thức bên ngoài lẫn nội dung bên trong. Người học Phật cần thông hiểu hai phương diện này để nhận thức và hành động sao cho sự lý được viên dung.

Bài pháp thoại Sự Lý Viên Dung do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19-08-2018

Download MP3

Bài liên quan