Mỗi hành vi trong cuộc sống của chúng ta cơ bản nằm trong hai khuynh hướng thiện và ác. Dù thiện hay ác vẫn chỉ là tương đối và còn nằm trong sự chi phối của nhân quả.

Nếu một người muốn tu giải thoát thì trước nhất phải vượt qua sự chi phối của nhân quả. Nghĩa là ngưng lại hành vi bất thiện và không cố chấp vào hành động thiện, bởi lẽ còn mong muốn hưởng thụ lại phước của mình là còn phải chịu tồn tại trong vòng nhân quả.

Bài pháp thoại Vượt Trên Thiện Ác do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 96 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-10-2018

Download MP3

Bài liên quan