Pháp thoại Tu tập theo hạnh nguyện Quán Thế Âm do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ – T.  Vĩnh Long) ngày 24/03/2019

video