100 Bài Kệ Tụng Về Hiền Thánh Tập

Hiền Thánh Tập Già Đà Nhứt Bá Tụng

Tống Thiên Tức Tai dịch

Bản Việt dịch của Thích Như Điển

***

Cúi đầu tất cả xuất thế gian
Ba cõi tối tôn biển công đức
Lửa trí hay thiêu phiền não dơ
Chánh Giác con nay quy mạng về
Cúi đầu hay khỏi hiểm sanh tử
Làm khô biển ưu não tham si
Phá núi tội nghiệp nhiều như bụi
Con nay quy mạng pháp vi diệu
Cúi đầu tất cả Phật xưng tán
Bát Thánh Đạo thực hành trang nghiêm
Vô vi thiền định gần tròn sáng
Con nay quy mạng Thánh chúng bảo
Nội cung bảo tạng các lầu các
Ngọc báu ma ni chiếu sáng lạ
Chơn châu hổ phách đẹp màu vàng
Trăm ngàn trời người thường đến xem
Nếu được ở yên nơi cõi Trời
Làm đẹp chùa Phật quả báo tốt
Tín tâm quy kính nơi Tam Bảo
Thí cho tiền vải nơi Tịnh Xá
Được sanh Trời Người nhận vui kia
Thường được quả Niết Bàn tịch tịnh
Tịnh Xá nhiều năm hư hoại nhiều
Sửa sang tu bổ cúng Phật Tăng
Thường được vui ở cõi Nhơn Thiên
Lại được quả Niết Bàn tịch tịnh
Nếu cúng Tịnh Xá có vườn rừng
Chỗ nghỉ, áo quần cùng thuốc men
Lại gặp đời ác hay đói khát
Thí cho chúng sanh đồ ăn uống
Như thế mà được rất nhiều phước
Và được kẻ trí Thất Thánh Tài
Tiêu trừ tất cả khổ đường ác
Luôn thọ giàu có không cùng tận
Chư Phật Như Lai chỗ đi, ở
Có người đến được sinh cung kính
Thừa sự cúng dường cùng nghe pháp
Thâm tín tu học nương vào giới
Thường được quả rộng lớn vô biên
Giống như biển lớn sâu man mác
Dùng đồ để đo thật chẳng thể
Phước đức nhơn duyên cũng như thế
Có người tu tạo chùa thờ Phật
Lạnh nóng gió mưa chẳng hề hại
Đầu tiên chứng được pháp tịch tịnh
Đầy đủ tất cả, nguyện tùy ý
Có người hay họa các tượng Phật
Ưu não tật bệnh được giải thoát
Lại được sanh Thiên, thân đẹp đẽ
Đại trí kiết tường cùng tôn quý
Có người sửa lại các tượng Phật
Sẽ được vĩnh viễn thân không bịnh
Sống lâu sắc lực các tướng đủ
Sau được Niết Bàn vui tịch tịnh
Ưu não tranh tụng đều diệt trừ
Dũng mãnh biện tài, người xưng tán
Điều phục các căn lại siêng năng
Tất cả trang nghiêm mọi người kính
Nếu người tu bổ những tượng Phật
Xa rời sai trái liền sanh Thiên
Phú quý đoan nghiêm đều đẹp đẽ
Tất cả phước đức đều đầy đủ
Tháp miếu bị hư nếu sửa lại
Người kia chẳng bịnh thân đầy đủ
Tất cả thế gian quả khả ái
Mọi việc tùy tâm đều đầy đủ
Nếu tạo tượng Phật và tháp Phật
Hình hài nhỏ nhất như hạt gạo
Chẳng kể trên trời hay cõi người
Quyết định làm vua thọ khoái lạc
Hữu sắc vô sắc lại sanh về
Giàu có vô biên chẳng thể lường
Sẽ lìa sanh, lão, bệnh, tử khổ
Cứu cánh bồ đề quả Phật tròn
Nếu nơi tháp miếu để Xá Lợi
Và họa tượng Phật để cúng dường
Được trí sáng chiếu nơi đại địa
Thiện Thệ tịnh diệu Phật phú quý
An trụ vô biên cõi chúng sanh
Đồng vào bình đẳng không tánh tướng
Nếu ở núi cao chỗ yên tịnh
An trí tháp Phật và hình tượng
Hình ấy nhỏ như móng tay kia
Sẽ sanh vào cõi của người, Trời
Đoan nghiêm giàu lớn sắc lực an
Sau làm Thiên Tử ba mươi ba
Có người lấy tay mở tháp Phật
Sẽ được giàu có và đầy đủ
Thân thể sáng sủa tâm nhu nhuyến
Đa trí, tánh tịnh, chẳng sân hận
Nếu có người trí hay bố thí
Cúng Phật hương dầu và bạch đàn
Cùng với tất cả các mùi thơm
Sẽ được rộng rãi quả đẹp đẽ
Nếu người tin Phật sanh hoan hỷ
Mang hương hoa đẹp và âm nhạc
Đủ loại cúng dường Phật Như Lai
Sanh Thiên được gần ao vàng quý
Ao kia sen ấy nhụy hương nhỏ
Đầy thân được thấm như tắm gội
Mạn Na Kết Nhĩ nước thanh tịnh
Kẻ vào trần cấu tự nhiên hết
Dưới ao phun lên hương mát lạnh
Bờ kia sen hồng đều nở hoa
Cõi trời hay thấy lại vừa ý
Giúp thí Phật Tăng được quả nầy
Như thế công đức chẳng thể lường
Cho nên các kinh đều xưng tán
Áo đẹp và đồ mặc
Thí Phật cùng thí Tăng
Sau sanh vào cõi Trời
Trời trên nhất áo thơm
Xanh vàng đủ các loại
Trăm ngàn Ma Ni báu
Để dùng làm trang nghiêm
Giàu có thật vô lượng
Khoái lạc lại vô biên
Rộng được quả vi diệu
Nếu người sanh vào thế
Sẽ làm được Quốc Vương
Đầy đủ các sắc tướng
Trên mặc áo đẹp đẽ
Đầy đủ các loại hương
Theo thân thường thọ dụng
Đều do cúng y Phật
Thành tựu báo vui nầy
Nếu được sanh cõi Trời
Đủ loại báu trang nghiêm
Thân đeo đầy Anh lạc
Đầu đội mũ ngọc quý
Bông tai và cườm tay
Như thế nhiều khoái lạc
Cúng Phật đồ tốt đẹp
Được quả sanh cõi Trời
Nếu làm Đại Quốc Vương
Thân tướng rộng nghiêm sức
Anh lạc Na Mi châu
Tiếng ngọc nghe thật hay
Đều là Tam Bảo điền
Bố thí trang nghiêm đủ
Trí giả tâm thanh tịnh
Cúng Phật tràng hoa thảy
Cõi trời và cõi người
Hằng được nhiều vui vẻ
Lại sanh vào hậu báo
Thành tựu bảy giác hoa
Lại sanh núi đất lớn
Mà làm Đế Thích chủ
Cùng với các quyến thuộc
Du hí nơi vườn rừng
Đủ loại hoa cúng dường
Sẽ được các quả ấy
Lưu ly chơn châu bảo
Vàng bạc và xanh lục
Trang nghiêm nơi mũ đội
Vòng quanh đầy như trăng
Nếu vua hoặc Đại Thần
Mà dùng để đội đầu
Như Phật nói nhơn nầy
Cúng mão sẽ được báo
Giải thoát tham ưu não
Chẳng bịnh hay an lạc
Lại làm vua thế gian
Lại do cúng mũ ấy
Nếu nơi tháp miếu Phật
Bố thí những tràng phan
Sẽ làm Thiên Luân Vương
Trên đời khó thể sánh
Xa lìa tất cả tội
Ở nơi các chúng sanh
Mà làm bậc Thượng Thủ
Hằng được người cúng dường
Nếu người ở tháp miếu
Bố thí các chuông linh
Chẳng sanh tội ác địa
Thường nghe tiếng Phạm âm
Nếu người tạo kỹ nhạc
Đờn trống cùng thổi sáo
Cúng dường Phật Thánh hiền
Khiến nghe tâm thích thú
Sẽ được Thiên Nhĩ Căn
Trang nghiêm thường thanh tịnh
Lại được huệ Kim Cang
Làm hoại núi phiền não
Nếu phát tâm vui mừng
Dùng sắc hoa hương đẹp
Đủ loại ăn uống tốt
Cúng dường các Đức Phật
Sẽ sanh vào cõi Trời
Quyến thuộc cùng ngồi tốt
Đều đồ bằng Ma Ni
Ăn đồ quý cõi Trời
Kiếp đói khát chiến tranh
Quyết chẳng sanh vào đó
Nếu người dùng uống ăn
Cúng dường các Thánh hiền
Sẽ sanh vào Trời Người
Ăn ngon thường đầy đủ
Đủ loại quý báu cả
Người trí thường ái kính
Nếu dùng đồ ngon nầy
Thích cho kẻ xuất gia
Hay được thân giàu có
Biện tài và sống lâu
Sắc lực tướng đầy đủ
Cúng đồ ăn như thế
Nếu dùng tâm từ mẫn
Cúng kia mật ngọt rồi
Sữa, Tô cùng lạc thảy
Làm cho kẻ khát kia
Uống vào được an lạc
Lại được như báo trước
Nếu dùng A Lê Lặc
Lâm Đằng cùng cỏ thuốc
Cúng thí nơi Thánh Hiền
Sẽ sanh vào Trời Người
Chẳng bịnh mà sống lâu
Hằng được thân an lạc
Kẻ thí kia thí uống
Sau được sanh thiên cung
Thọ kiếp hoa đầy dẫy
Cầu gì đều toại ý
Bình rượu quý mật ngon
Quyến thuộc cùng chung uống
Lại ở vào kiếp thọ
Hay bày đồ trang nghiêm
Múa hát nhạc cõi Trời
Làm vui tâm Thiên chúng
Cam Lồ lại tùy thân
Cho uống lợi ích báo
Nếu có người cho ăn
Sẽ được sanh Trời Người
Xa lìa nơi bần hàn
Sống lâu đầy tiền của
Cùng với voi ngựa thảy
Xe cộ và lọng báu
Cúng thí Phật Như Lai
Sẽ được đại thần thông
Nếu thí giày dép thảy
Hằng sanh nhà cao quý
Sẽ có xe voi ngựa
Quyết lìa tham bần khổ
Sư trưởng nếu có bịnh
Có người hay giúp đỡ
Sẽ ở tất cả nơi
Chỗ cầu đều thành tựu
Nếu thí cả chỗ ngồi
Sẽ sanh nơi thiên thượng
Chẳng thọ khổ cực thảy
Thường ngồi trên ghế quý
Dùng chỗ nằm để thí
Sanh thiên thường khoái lạc
Thân tướng thật đoan trực
Không sợ người xưng tán
Tu nơi rừng vườn tạp
Nghiêm sức các phòng ốc
Người thí làm dừng lại
Thân tâm sanh vui thích
Sẽ mời vườn hoan hỷ
Trời người chỗ du hành
Cùng với các Thiên nữ
Du hí thọ khoái lạc
Nếu gặp lúc nóng nực
Sẽ tạo khí ấm mát
Sẽ cảm Ưu Đàm Bát
Ni Câu cây Bồ Đề
Sau đó được sanh thiên
Hằng thọ ngũ dục lạc
Giếng suối cùng ao hồ
Tu sửa cho đẹp đẽ
Giúp đói khát kẻ kia
Tất cả đều đầy đủ
Kiếp sau được sanh thiên
Hoặc sanh nơi Phạm Thế
Đều được thọ khoái lạc
Lại chứng quả tịch diệt
Nếu là Bát Đa La
Bố thí nơi Tam Bảo
Sẽ sanh tất cả nơi
Phú quý cùng khoái lạc
Ở nơi thế gian kia
Tôn cao đức tối thượng
Lại cảm các chúng sanh
Tùy thời mà cúng dường
Kẻ trí nếu thí dao
Sẽ được sanh cõi trời
Trí huệ cực thông lợi
Quyết chẳng gặp đao binh
Nếu người thí cây kim
Trí huệ thường sắc bén
Hay đoạn các phiền não
Chứng đạo tịch tịnh kia
Phật nói nếu có người
Họa vẽ các tượng Phật
Sanh vào trong cõi Trời
Thân thể màu ánh vàng
Sáng trong sạch như trời
Mà ở trong trời người
Thiên nam cùng Thiên nữ
Lúc nào cũng quay về
Hoặc người kia trí huệ
Lành hay nói pháp thí
Sanh vào cõi Trời người
Trí, đức, lực đầy đủ
Hằng thọ những khoái lạc
Hằng lìa các khổ não
Ở nơi thân sau nầy
Được chứng đường tịch diệt
Nếu có các hữu tình
Vẽ viết những diệu pháp
Sẽ được trí túc mạng
Phú quý hằng an lạc
Mà dứt tất cả tội
Trải qua kiếp số nhiều
Chẳng đọa nơi địa ngục
Cùng với quỷ, súc sanh
Nếu kia có người trí
Quét dọn sạch đàn tràng
Rồi kết hoa để rải
Cứ thế mà cúng dường
Sau sanh nơi cõi người
Hoặc sanh nơi cõi Trời
Hằng thọ những giàu sang
Lại chứng tịch diệt rồi
Hay lấy đèn sáng lâu
Cúng dường Phật Hiền Thánh
Người sanh cõi nhơn Thiên
Ba mắt thường thanh tịnh
Huệ nhãn và Thiên nhãn
Cùng với nhục nhãn ấy
Lại người thí đèn kia
Thường được sanh trời người
Miệng lại chẳng hôi thối
Tai mắt chẳng điếc mù
Lại kẻ thí đèn kia
Chẳng những ba mắt tịnh
Hay ở nơi chánh pháp
Tất cả đều thông đạt
Kẻ trí nếu thí tiền
Cúng dường bậc có đức
Sa Môn Bà La Môn
Thí ít nhưng phước nhiều
Rộng được lành tiền bạc
Thọ dụng một thời lâu
Lại kẻ bố thí kia
Thí ăn cho súc sanh
Lại được nhiều phước đức
Mà trở thành gấp trăm
Nếu cùng với tài thực
Bố thí nơi người tội
Lợi ích càng thêm lên
Được phước lại gấp ngàn
Nếu thí kẻ trì giới
Phước lại trăm ngàn lần
Cúng dường người vô tâm
Được ích trăm kiếp số
Nếu thí người có học
Lại cùng vô học kia
Lại được nhiều phước đức
So trước lại cao hơn
Nếu thí Phật Như Lai
Sẽ sanh vào cõi Trời
Giàu lớn không hề dứt
Hằng thọ những khoái lạc
Cho đến hết luân hồi
Mà chứng pháp tịch diệt
Ta nương tất cả đây
Phật nói kinh Già Đà
Lược rõ về phước báu
Làm cho sanh tín thọ
Giả sử ngàn mặt trời
Sáng soi chiếu đại địa
Giữa đêm trăng chiếu tỏ
Hoa sen xanh sẽ nở
Nước Trời Tỳ Sa Môn
Đế Thích Na La Diên
ThượngThủ của chư Thiên
Đều do nhơn thí được
Mặt trời nơi hư không
Trên dưới đều chiếu khắp
Làm tỏ các đời sống
Cho đến cũng vô thường
Đế Thích Tứ Thiên Vương
Cùng với các chư Thiên
Phước thọ lúc cùng tận
Mà vào cửa chết oán
Ưu bi lửa khổ não
Chẳng bị ở lửa thiêu
Cho nên khuyên các ngươi
Quán sát thân vô thường
Xa lìa thân nhiễm khát
Chớ đắm vui trời người
Tu Du chẳng lâu dài
Đều trở về tan hoại
Ta phát tâm tịnh tín
Xả ly lạc hư huyễn
Thường ở nơi trước Phật
Chắp tay cùng gần gũi
Dùng tự giác ngộ ấy
Mà làm chủ giải thoát.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo - Kinh Tạng
 • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Diệu - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Hành Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng