Kinh Bát Đại Bồ Tát

Phật Thuyết Bát Đại Bồ Tát Kinh

Tống Pháp Hiền dịch

Việt dịch: Thân An – Minh Quý

***

Tôi nghe như vậy, một Thời Phật tại Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng với hai ngàn năm trăm đại Tỳ Kheo câu hội. Lại có tám vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị danh là:

Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đều làm Thượng Thủ.

Lại có chư đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị danh là: Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát, Long Tướng Bồ Tát Ma Ha Tát, Hỷ Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Cấu Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Cấu Xưng Bồ Tát Ma Ha Tát, Trí Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Biên Quân Bồ Tát Ma Ha Tát, Trí Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Tuệ Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Tuệ Đăng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm Thụ Bồ Tát Ma Ha Tát, Thiên Quán Bồ Tát Ma Ha Tát, chư đại Bồ Tát này đều đến ngồi trong Hội.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất rằng: Ngươi hãy nghe đây, qua Đông phương hằng hà sa số thế giới, có một Phật Sát Tên là Vô Năng Thắng, nơi đó có Phật, danh hiệu là Thiện Tinh Tấn Cát Tường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Lại nữa Xá Lợi Phất, rồi qua Đông phương mười hằng hà sa thế giới, có một Phật Sát Tên là Vô Ngã, nơi đó có Phật, danh hiệu là Phổ Chiếu Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Lại nữa Xá Lợi Phất, rồi qua Đông phương ba hằng hà sa thế giới, có một Phật Sát, tên là Thiện Ái, nơi đó có Phật, danh hiệu là Cát Tường Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Lại nữa Xá Lợi Phất, rồi qua Đông phương ba mươi bốn hằng hà sa thế giới, có một Phật Sát, tên là Tịch Tịnh Tạng, nơi đó có Phật, danh hiệu là Ấn Nại La Kế Đổ Đặc Phược Nhạ Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Lại nữa Xá Lợi Phất, rồi qua Đông phương năm hằng hà sa thế giới, có một Phật Sát, tên là Ly Trần, nơi đó có Phật, danh hiệu là Hỷ Công Đức Quang Tự Tại Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, hiện đang vì chúng sanh nói Pháp vi Diệu.

Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân nào, nghe được danh Hiệu chư Như Lai trong Kinh này, một lòng lắng nghe hoặc tự nghĩ nhớ, hoặc giải nói cho người khác bằng thư, viết, đọc, tụng, người này mệnh chung sẽ không đọa vào ác thú, không sanh nơi Biên Địa[1], Tà Kiến[2], trong dân tộc bần tiện ác luật nghi[3]. Cũng không sanh nơi Trời trường thọ[4]. Cũng không sanh nơi ngũ trược ác thế, trong kiếp hạn đối, bệnh tật, chiến tranh. Cũng không sanh nơi nạn Vua, nạn thủy, hỏa, cướp, giật, cọp, sói. Thường sanh nơi Phật Sát và nhân gian trên Trời, thân tướng đoan chánh nghiêm nghị đầy đủ các căn, quyến thuộc đầy trọn và được Trí Túc Mạng. Đầy đủ sáu Ba La Mật. Hành Pháp Bốn Vô Lượng. Thông hiểu tất cả Pháp Tạng thâm sâu, thành Đạo Cao Nhất. Phật nói xong Kinh này, Chư Đại Bồ Tát, Xá Lợi Phất và chư Tỳ Kheo, Thiên Nhân A Tu La v.v…nghe những lời Phật nói. Đều rất Hoan Hỷ, Tín Thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (1) - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (2) - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng