Kinh Mục Liên Sở Vấn

Phật Thuyết Mục Liên Sở Vấn Kinh

Tống Pháp Thiên dịch

Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

***

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật an trú tại tinh xá Trúc Lâm nơi thành Vương Xá. Vào cuối một đêm nọ, tôn giả Mục-kiền-liên từ trụ xứ của mình đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi ngồi sang một bên. Sau đó tôn giả quì thưa:

– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, làm những việc không đúng pháp thì người ấy làm sao được phước!

Đức Phật dạy:

– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, làm những việc không đúng pháp thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong năm trăm năm theo thời gian năm của cõi Tứ Thiên Vương, tương đương với chín trăm vạn năm ở cõi người.

Tôn giả lại thưa:

– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, không nương vào pháp mà Phật đã thuyết thì người ấy làm sao được phước!

Đức Phật dạy:

– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, không nương vào pháp mà Phật đã thuyết thì sau thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong một nghìn năm cõi Đao-lợi, tương đương với ba câu-chi sáu trăm vạn năm ở cõi người.

Tôn giả lại thưa:

– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Ba-dật-đề thì người ấy làm sao được phước!

Đức Phật dạy:

– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Ba-dật-đề thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong hai nghìn năm cõi Dạ-ma, tương đương với mười bốn câu-chi bốn trăm vạn năm ở cõi người.

Tôn giả lại thưa:

– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Thổ-la-bạt-để thì người ấy làm sao được nhiều phước!

Đức Phật dạy:

– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Thổ-la-bạt-để thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong bốn nghìn năm cõi Đâu-suất, tương đương với năm mươi bảy câu-chi sáu vạn năm ở cõi người.

Tôn giả lại thưa:

– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Tăng-già-bà-thi-sa thì người ấy làm sao được nhiều phước!

Đức Phật dạy:

– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Tăng-già-bà-thi-sa thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong tám nghìn năm cõi Hóa Lạc, tương đương với hai trăm ba mươi câu-chi bốn trăm vạn năm ở cõi người.

Tôn giả lại thưa:

– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Ba-la-di thì người ấy làm sao được nhiều phước lợi!

Đức Phật dạy:

– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Ba-la-di thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong một vạn sáu nghìn năm cõi Tha Hóa Tự Tại, tương đương với chín trăm mười lăm câu-chi sáu trăm vạn năm ở cõi người.

Tôn giả Mục-kiền-liên nghe Đức Phật dạy, lòng vô cùng vui mừng, đảnh lễ Ngài rồi trở về trụ xứ.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Nói Về Nghi Thức Tẩm Liệm An Táng Khi Như Lai Diệt Độ - Kinh Tạng
 • Kinh Cư sĩ Tịnh Ý Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Uyển Lăng Lục Của Thiền Sư Hoàng Bá Đoạn Tế - Kinh Tạng
 • Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Đức Niệm dịch - Kinh Tạng
 • Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Viên Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch - Kinh Tạng
 • Kinh Mạn Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 65 – Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nói Về Phúc Báo Tạo Hình Tượng Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên - Kinh Tạng