Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Đức

Kinh Bồ Tát Từ Thị Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Thí Dụ Cây Lúa

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh

Kinh Nói Về Mười Hai Phẩm Sanh Tử

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Hưng

Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Nghi Quỹ Nhứt Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Trung Quán dịch

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Trung Quán

Kinh Phật Ngữ

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Quảng Minh

Kinh A Nan Phân Biệt

Hán dịch: Tần Thích Pháp Kiên. Việt dịch: Chúc Đức

Bài Tán Dương Kiền Trùy Bằng Tiếng Phạn

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký

Tống Đàm Vô Kiệt dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu

Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Pháp Thỉnh Tân Đầu Lô

Lưu Tống Huệ Giản dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài mới