Kinh Pháp Tối Thượng Vương

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

Xưng Tán Ba Thân Phật

Tây Độ Hiền Thánh soạn, Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kinh Vua Mạt La

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý

Kinh Mười Lực Của Phật

Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Bùi Đức Huề

Bồ Tát Long Thụ Vì Vua Thiền-đà-ca Nói Kệ Pháp Trọng Yếu

Tống Cầu Na Bạt Ma dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn Nói Phương Thuốc Cho Người Nữ

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kinh Phật Tạng

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Bùi Đức Huề

Bài Tán Dương Kiền Trùy Bằng Tiếng Phạn

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Xem nhiều

Bài mới