kinh luat luan 21

Kinh Lão Nữ Nhân (Kinh Bà Lão Nghèo) – Thích Tâm Nhãn dịch

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm dịch. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 27

Thiện ác nghiệp báo phần 21 – Nghiệp Nhân

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XIX. NGHIỆP NHÂN Gồm năm phần: Lời dẫn, Phát nghiệp, Hành vi tội, Hành vi...
phap bao 9

Kinh Bốn Vô Sở Úy

Kinh Bốn Vô Sở Úy Phật Thuyết Tứ Vô Sở Uý Kinh Tống Thi Hộ dịch Bản Việt dịch của Huyền Thanh *** Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ...
kinh luat luan 21

Kinh Đại Bảo Tích tập 9 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
phap bao 1

Kinh Trung Bộ 113 – Kinh Chân Nhân (Sappurisa sutta)

113. Kinh Chân Nhân (Sappurisa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các...
kinh luat luan 11

Kinh Tu Hành Bản Khởi

Kinh Tu Hành Bản Khởi Hậu Hán Trúc Đại Lực Cộng Khương Mạnh Tường dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 1: BIẾN HIỆN Nghe như vầy: Một...
kinh luat luan 2

Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch,. Việt dịch 1: Thích Nguyên Lộc. Việt dịch 2: Huyền Thanh
kinh luat luan 34

Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch 1: Thích Nữ Tâm Thường, Việt dịch 2: Nguyên Thuận
phap bao 3

Kinh Tỳ Khưu Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ, Muốn Tự Sát

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự dịch. Việt dịch: Huyền Thanh
phap bao 7

Kinh Chữa Bệnh Trĩ

Đường Nghĩa Tịnh dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 28

Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni

Đường Bạt Đà Mộc A dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh
kinh luat luan 30

Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 6

Kinh Phật Nói Về Xá Lợi Phất Sám Hối Tội Lỗi

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Thuận
kinh luat luan 33

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Lưu Tống Tiên Công dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 35

Kinh Trung Bộ 27 – Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Cùlahatthipadopama sutta)

27. Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Cùlahatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy...
phap bao 13

Kinh Trung Bộ 59 – Kinh Nhiều Cảm Thọ (Bahuvedanìya sutta)

59. Kinh Nhiều Cảm Thọ (Bahuvedanìya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá vệ), Jetavana (Rừng Kỳ đà), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi người...
kinh luat luan 29

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 3

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật CHƯƠNG III, CHƯƠNG IV *** MỤC LỤC Chương III...
kinh luat luan 40

Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh

Đỉnh Sanh Vương Nhơn Duyên Kinh Tống Thí Hộ Đẳng dịch Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Bản Việt dịch (2) của Chúc Đức *** Kinh Nhân Duyên...

Bài mới

Xem nhiều