Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Già Tha

Thắng Quân Hoá Thế Bá Du Già Tha Kinh

Tống Thiên Tức Tai dịch

Bản Việt dịch của Thích Như Điển

***

Trong quá khứ có vị Tiên tên là Vĩ Bà đã chẳng dùng điển tịch, chương cú để nói rằng:

Ta nay tự vịnh vui chỗ ngu

Lược tụng Già Tha và bách tụng

Hành ân, hành nghĩa, hành hiền đức

Vô ngã, vô mạn, vô khư nhược

Chơn thật từ bi nên trọng Thầy

Hay làm kẻ trên lìa chỗ làm

Chỉ có tham lam, chí cương quyết

Bản thân cao đẹp lại nhu hòa

Nếu gặp địch mạnh hay dũng mãnh

Thân nầy gọi là tướng Đại Nhân

Người trẻ hành thiện thật ít có

Người cầu, kẻ cầu đều hoan hỷ

Nếu người xưng tán ta xấu hổ

Những người như thế cũng khó được

Muốn cầu tốt đẹp, trước cầu pháp

Pháp thượng tâm tịnh, đức tự sanh

Tất cả giới hạnh đều nghiêm trì

Người nầy thế gian thật khó có

Thiên nhiên tánh thiện, nói là thiện

Người hiền người ác đều rõ biết

Hoặc kia, có ấy cũng tàng chứa

Điều ấy người rõ, đời khó được

Tánh lửa hay ấm, gốc là nhiệt

Tánh trăng trong sáng cũng như thế

Tộc Sát Đế Lợi gọi trên hết

Dưới đó các tộc sao lại sợ

Thân quyến gặp nguy nên cứu giúp

Người khác gặp nạn cũng như vậy

Kiệt lực vì người, tình chẳng hai

Trong đây đời sống gọi chánh mệnh

Bố thí nhẫn nhục cùng lực sáng

Điều phục các căn gọi là lành

Đây là Bậc Thánh thật trang nghiêm

Vàng báu trang nghiêm như vác nặng

Thế gian chưa từng có một vật

Chẳng bị vô thường phá hoại không

Chỉ có vô vi đức tịch tĩnh

Trải qua ngang nhiên, lại thường trụ

Lành thay hình sắc, thân đoan chánh

Đầy đủ hay tu, đức sáng ngời

Giống như trăng sáng giữa thanh không

Thanh tịnh trắng trong chiếu mọi nhà

Giàu có bố thí đến mọi người

Tâm thức thành tựu rất nhiều pháp

Mạnh mẽ cứu giúp kẻ yếu đuối

Lành thay! Đức nầy thật tốt đẹp

Đức ấy nhiều lần cảm vô đức

Kẻ ngu khinh đức nên bỏ mất

Kẻ trí sáng như mặt trời hồng

Ngu như sao sáng bị che mù

Người hiền hay hộ thân các việc

Tất cả đều tu Đức cao vời

Nếu có túng tâm phạm lỗi lầm

Siêng tu nhiều Đức lại như trước

Kẻ ác xa rời nơi giới đức

Thường muốn gần gũi kẻ chẳng lành

Như bỏ ao công đức trong sạch

Mà vào chỗ nước như bùn dơ

Bôi dầu lên thân để trừ dơ

Trừ dơ lại phải rửa dầu ấy

Giống như làm việc mong thành công

Nếu muốn thành công bỏ việc làm

Người ác xấu xa như rắn đen

Kẻ ác mê mờ như voi say

Người lành sợ tâm bị tổn thương

Kẻ ác điên đảo tình vui thích

Lửa lớn trời nóng khó diệt liền

Vực sâu chẳng đáy chưa rõ biết

Dùng huệ lành xem việc ác nguy

Sâu hay tin chắc chẳng nghi ngờ

Rớt vực vào lửa thật nguy hiểm

Hoặc có thân còn lại gượng đứng

Hoặc có thân còn lại gượng đi

Nếu người rơi vào nơi ác thú

Ác thú suối sâu khó thể ra

Nước lớn nổi sóng khó thể chảy

Lửa lớn đốt cháy khó thể thiêu

Ác nhơn gây hại chẳng thể đánh

Đây chính thế gian tài sản quý

Kẻ yếu có của cố giữ gìn

Người trung cũng chẳng giữ được của

Người giữa thấy tiền tâm thật vui

Người yếu nương tiền, đời quan trọng

Tất cả chủng tộc màu sắc, đức

Đồng hành thân quyến và bằng hữu

Mỗi mỗi chẳng rõ từ đâu đến

Tuy chỉ ngu tham thích tiền tài

Kẻ giàu nói dối, người cho thật

Kẻ tham nói thật cho là không

Nịnh hót lúc thuận,chẳng làm đúng

Kẻ hiền tốt ấy không xấu hổ

Có tiền giàu có chẳng có đức

Nếu như có đức, người xưng tán

Chẳng tài, tham lam, đức chẳng đủ

Kẻ ngu vô trí hay chê bai

Dũng mãnh đức hạnh, có như không

Đó chính người nầy chơn giác quán

Lìa tài, an đạo, chốn thanh bần

Thân quyến khinh nghèo thật là sai

Giết con, giàu có cho chơn thật

Kẻ cao, không tài, chẳng phải yếu

Thân quyến, bè bạn thuận theo đời

Chỉ biết rượu chè chẳng rõ tội

Phải rõ cõi ác hiểm trầm luân

Ở đó thọ tội thật khổ sở

Kẻ xin qua lại mong đồ cho

Toàn chẳng có huệ sai tình ý

Kẻ xin chẳng tùy, nghịch tình nầy

Phần ý cả sân, than chỗ hận

Người nầy tâm tiện lời nói ngụy

Bỏ lợi chẳng thế huống bỏ mạng

Người nầy keo kiệt, si mê nặng

Cứu giúp, bố thí chẳng hề biết

Tàng trữ tiền, vải cuối chẳng còn

Khổ hạnh huệ thí luôn vững chắc

Một người như thế giúp nhiều tiền

Ngu mê càng nhiều chẳng suy nghĩ

Thọ khổ chẳng rõ hư vọng, keo

Nhiều người giúp cho khổ bình đẳng

Chẳng khiến, chẳng dùng, chẳng cùng người

Kẻ vô trí với việc lành nầy

Vàng bạc tích chứa đầy phòng ốc

Chôn sâu chẳng sạch có ích gì

Tham cùng, nên thí là quý nhất

Nói kẻ ấy là bậc Thượng Nhơn

Phú quý xả bỏ ít tiền, vải

Như sông ít giọt ai bảo lo

Nếu người nương pháp, hành chẳng nghèo

Siêng thí giống như thích người đẹp

Nếu thí nhiều tiền, làm giảm chứa

Cảm quả khổ đau cũng như thế

Thanh tịnh tâm điền, ấy vua pháp

Thiếu niên giới đức giống hương hoa

Từ tâm nhu nhuyến như người đẹp

Lịch duyệt trang nghiêm việc làm hay

Lễ bái Thánh cảnh hay bố thí

Tinh tấn đa văn thọ khổ hạnh

Quy tắc nếu giảm, chẳng giới hạnh

Trước tu nhiều lành cùng tổn công

Nay lại gọi là người rõ biết

Đời sau sanh Thiên mọi người phục

Phước thọ xa lâu hằng vui vẻ

Đều do trì giới được thành công

Thường nghe cực khổ ngục tam đồ

Hằng giữ uy nghi đủ giới đức

Thọ tận kiếp nầy xong mạng nầy

Diệm Ma, ác thú ta chẳng sợ

Thành Hoàn, Tụ lạc cùng rừng rậm

Hoặc có mê mờ; hoặc trí tuệ

Giả sử rõ pháp, chẳng rõ pháp

Nếu cầu Thiện Thệ, tu trì giới

Kiên trì cấm giới làm thanh tịnh

Hằng nên gần gũi thiện tri thức

Như pháp siêng tu, nghiệp lành đầy

Tất cả công đức đều tụ tập

Trì giới pháp lợi, được an lạc

Nếu ý ngu mê có hoại thương

Đức mệnh sát na liền diệt mất

Kẻ trí duyên gì mà uống rượu

Kia hoặc uống rượu, chướng ngu liệt

Cứu cánh là chẳng được gọi lành

Hốt nhiên trời đất lại vô thường

Nhiễm ô đầy thân đồ bất tịnh

Tuy nhiên thân quyến cùng vui uống

Say rồi cùng nhau liền hại mạng

Như thế chỉ trong sát na thôi

Nói rằng rượu độc hơn thuốc độc

Đắc tội, nguyên nhân, hành dâm dục

Chơn như bỏ mệnh thường vướn tâm

Tất cả dục tình chẳng lợi ích

Còn dùng si mê tuyển người nữ

Nếu vui vợ mình cầu thích chí

Do thường tham ái nên muốn thêm

Ở nơi thiếp kia vọng tìm cầu

Bi cảm cô đơn, tâm sợ hãi

Huyết, thịt, gân, cốt, da, mũi dãi

Trong ngoài đều đến, thân bất tịnh

Tự thân vợ con chẳng hợp được

Đàn bà khác ấy há hợp chăng

Nếu người chí thanh, chẳng dâm dục

Rõ biết hòa hợp như mộng huyễn

Cho nên xa lìa người nữ nầy

Mà được tâm yên lìa mê vọng

Người nữ thật có thể làm vui

Giàu có đẹp đẽ cũng như vậy

Thân quyến cùng đồng sanh ái luyến

Mệnh nầy chẳng bền, lại vô thường

Người ngu cứ bở, tăng tham ái

Trí giả suy nghĩ cuối hoàn không

Nếu hướng ái trần để vui ở

Lúc nào ra khỏi, đến bồ đề

Tu hành chớ nệ nơi gian khổ

Sau đó mới được thân an lạc

Đây chính lời lành chơn lợi ích

Uống vào nên dụ thuốc thật hay

Tất cả việc làm đều rõ biết

Sai trái, nguy vong hết thể rõ

Nếu đây làm được, kia làm được

Việc lành sao lại có chỗ che

Người người tu tạo việc trước đây

Trước trừ tà loạn, chánh tư duy

Quyết định sau đó chẳng sai trái

Tự nhiên an ổn lỗi chẳng sanh

Nếu tu nghiệp lành, làm tăng trưởng

Một lòng yên tĩnh lìa trôi nổi

Như có oan gia, bịnh phiền não

Tự nhiên trừ bỏ tuyệt ngu si

Ác khẩu, lưỡng thiệt, tâm hạ liệt

Người ngu buông ý bỏ theo tình

Há rõ chim sẽ màu đẹp đẽ

Hay dụ khỉ, cò, chim cú thảy

Hay chứa ngu si không giải đúng

Tán dương tinh tấn giới thí môn

Ta nói có người làm việc nầy

Làm phước, an thân là tối thượng

Tự tại pháp âm đồng ca nhạc

Vô tâm vui ấy liền nương gì

Các ngươi có tình nếu bỏ cảnh

Và đây bàng sanh chính người nầy

Vì lợi, phi lời đều chẳng ngộ

Là thật, chẳng thật đều chẳng rõ

Như thế hiển nhiên chẳng rõ phân

Tuy đủ hình người, giống súc sanh

Chẳng rõ lành thiện cùng ngu si

Há nói Giả Can khác Sư Tử

Chẳng phân hơn thua, thấy giống nhau

Kẻ trí rõ biết chẳng cùng sống

Chẳng nói là Thánh, chẳng ngu si

Chẳng tạo lưỡng thiệt, chẳng ngã mạn

Khó rõ lý cao, có chỗ biết

Nói đây Bà La Môn trang nghiêm

Một lòng rõ ý tu chơn hạnh

Sai trái từng lúc chẳng thực hành

Ngã mạn, người ác cùng đấu tranh

Như thế sắc, đức ta chẳng có

Ngu si trong tâm lo điên đảo

Từ nhẫn toàn không, nhiều hung hăng

Đây là những điều sai trái lắm

Chấp vì đức mình hơn kẻ kia

Xuất gia đường lớn tâm chẳng dày

Bạn lành hầu như chẳng kính thân

Thầy dạy chưa từng dâng cúng dường

Chỉ gần tranh đấu thật ngu si

Trời rộng trăng tròn, thực chẳng khuyết

Dưới núi hoa cỏ chẳng hề tàn

Người đời vô thường khác đây mấy

Nên tranh nhơn ngã để làm gì

Người nữ bản tánh thật chẳng lành

Chẳng ngại người tu nhơn thiện nghiệp

Cỏ A Mạt La có hạt nầy

Đây là thế gian sai ba loại

Tôn trọng pháp sư, thăm Thánh Tích

Tân hành tri túc, nhớ bi trí

Như thế năm loại việc thế gian

Nếu nói khó làm lại dễ làm

Rõ người rõ pháp thường làm lành

Lại hay tìm hỏi người bạn lành

Giống như trong cát có vàng thật

Tất cả hữu tình đều biết quý

Ngu liệt cùng làm, chẳng tự do

Tự nhiên vô đức, lại vô trí

Làm kẻ xuất gia mà bạo ác

Tức nhiên đời sống chẳng gọi lành

Tại sao chẳng tin nơi bạn bè

Tại sao chẳng rõ nơi Người, Trời

Tại sao chẳng thực hành phương tiện

Tại sao tự mãn cho là đủ

Người keo kiệt bố thí chỗ nào

Cát đụn nơi nào lại có nước

Bất tịnh xứ nào lại thơm hương

Người ác chỗ nào có ân nghĩa

Người giận, yêu lại có đức gì

Kẻ oan gia nơi nào có bạn

Người thụ hưởng sao biết đầy đủ

Đời sống dài lâu sao được thế

Dâm nữ kiêu sa chẳng tin sâu

Người si, ngu dại chẳng phân biệt

Phú quý vinh hoan ai được lâu

Nghiệp nhơn quyết định khó phá hoại

Bà La Môn được ăn hoan hỷ

Chim sẻ nghe sấm lại cùng vui

Người lành cứu hộ kẻ khác vui

Người ngu phá hoại thì vui nhộn

Ngu, mê, ái, lạc tạo đấu tranh

Như tham được của tâm vui sướng

Người hiền nghe kia nói lời hay

Như ong đánh mùi hương hoa thơm

Người có đức hay gần với đức

Người hay sai, sai ấy thành oán

Người trộm cướp, cướp ấy là khổ

Người tri túc, kẻ ấy lại vui

Sao lại nản chí khi trì bát

Há bỏ công sức của người kia

Rõ chẳng vì thân mà chấp ngã

Nên điều tâm cho tốt, nhu hòa

Nơi tâm chẳng ái, chẳng nhơn ngã

Con nai không nhà, ở vườn rừng

Ở nhà người giàu được tôn quý

Chẳng vì việc nhỏ mà cầu cạnh

Bỏ lại vọng duyên các việc vui

Rốt chẳng ngại ngùng thật tự do

Đời sống như là một thiên nga

Dài lâu ở mãi trong nước sạch

Vương thành, làng ấp nơi người ở

Tám đức nhiều ít chẳng còn gì

Tâm từ trong sáng, quở xấu hổ

Rõ pháp vô ngã thật là vui

Dãy núi, suối nước chảy qua động

Ăn quả, áo da để che thân

Tịch tĩnh núi rừng thật ưa thích

Đâu cần làng xóm để tìm cầu

Ở núi chẳng thấy nhà cửa gì

Tự tại không chó, thích đi ngay

Ở nơi tâm ấy hay lợi lạc

Hàng phục căn thức sống dài lâu

Ta nay dạy dỗ các ngươi rồi

Chắp tay cung kính tâm lắng nghe

Tất cả pháp tạng thật an lạc

Kia nên vui với tâm lạc ấy

Ngươi biết rõ quả báo nơi người

Nếu trong sát na chưa có được

Thân sau ngu muội sao làm phước

Theo trước tự lùi mình đày đọa

Giọt nước trên đất chẳng ở lâu

Dụ như mạng người chẳng bền chắc

Ba loại vô ngại ai có thể

Nếu là người trí hay thực hiện

Như thế nếu ngươi tùy theo đó

Tác ý ba loại rõ ít nhiều

Giống như chim rừng quán tự thân

Se sẻ đẹp hơn, chẳng phải mình

Vô thường sanh tử ai người yêu

Trí huệ đã từng quán năm căn

Thân nầy tuy có, rốt chẳng lâu

Nói cho ngươi rõ, thế gian rỗng

Như thế Diệm Ma, người thấy rõ

Chúng sanh thọ khổ bao người khỏi

Già, chết chẳng hại, cõi an lạc

Vì sao các ngươi lại chuyển làm

Vô thường mọi mặt đều đã rõ

Chỉ việc tham sống lại chẳng hay

Đường trước mịt mù xa ánh sáng

Duyên gì chót vót chẳng nghĩ suy

Cha mẹ vợ con cùng bè bạn

Hòa hợp hư huyễn chờ thời gian

Chánh pháp gần gũi nên nương vào

Hay đuổi vô thường, khổ sanh tử

Cầu nhiều hay sanh nhiều phiền não

Hộ thân sanh nơi sợ hãi thật

Phá hoại sanh được thật ưu sầu

Kẻ trí nếu cầu có lợi gì

Kia nếu chẳng tu hạnh chơn thật

Luân hồi sanh tử bao giờ dừng

Kẻ trí thường xem thế gian nầy

Đều thành huyễn hóa lẫn ngu si

Lời giả, xướng ca chẳng phải thật

Tham dục truy cầu như ghẻ nhọt

Tổn đời chẳng chắc như huyễn mộng

Sao bằng Phật Pháp dụng thân tâm

Do đó cho nên chẳng tạo tội

Tất cả bình đẳng nát theo thân

Thế gian sao có tâm ngu muội

Chẳng rõ nghĩ suy tội ác sanh

Chỗ chớ lành dữ nơi tâm kia

Hộ đời người trời nên rõ biết

Tâm nếu chẳng hay suy nghĩ nầy

Bao giờ mới được tiêu các tội

Tùy duyên ngồi ở, đồ thọ dụng

Cỏ rơm mặc áo được thời gian

Nhàn nầy trợ duyên làm lợi ích

Kỳ dư đồ đạc não phiền người

Chỉ thấy trang nghiêm nơi cung điện

Tuy là thô xấu đồ ngồi nằm

Tri túc tự nhiên tâm hỷ lạc

Như xem người xấu hơn trời người

Nên rõ trên đời chỉ vì tiền

Nước, lửa, trộm cắp đều bị cướp

Như thế muốn cầu phước đời sau

Chưa cầu những gì chẳng phải tiền

Luận nghị công thương, nông cùng sĩ

Chẳng nương pháp tắc, chớ nên làm

Nên rõ việc nầy phải thích hợp

Lìa phước tự nhiên chẳng thành tựu

Nếu hay làm lành hoặc chẳng làm

Nên rõ chẳng phải riêng người nào

Cùng với thân nầy, chỗ nghiệp tạo

Do đây tất cả chúng sanh được

Như thế tất cả chỗ tạo nghiệp

Lại hay đời sau chẳng sanh lại

Sanh lão bệnh khổ cùng vô thường

Tiếp theo chưa rõ từ đâu đến.

  Xem thêm:

 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tôn Giả Hộ Quốc Hỏi Về Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Trung Quán dịch - Kinh Tạng
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Tân Đầu Lô Đột La Xà Vì Vua Ưu Đà Diên Thuyết Pháp - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 24 – Thọ Báo - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 16 – Phóng Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 28 – Rượi Thịt - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Đức Quang - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 5 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Bài Tụng Bồ Tát Long Thụ Khuyến Giới Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Đề Hạnh - Kinh Tạng