Kinh Bồ Đề Hạnh

Long Thọ Bồ Tát tập, Tụng Tống Thiên Tức Tai dịch

Bản Việt dịch của Thích Như Điển

***

Quyển 1

Tán Bồ Đề Tâm (Bodhicittânusamsà) – (Phẩm thứ nhất)

Như Phật diệu pháp thể vô biên

Phật tử chánh tâm quy mệnh lễ

Phật cam lồ giới thùy phục hộ

Ngã kim tán thuyết tất y pháp

Thuyết nầy không có, chưa hề có

Lại chẳng tự ngã mà độc tôn

Ngã chẳng tự tha như thế đó

Hay tự tư duy mà quán sát

Như thế phát tâm mà quán sát

Hay làm ngã nầy lành tăng trưởng

Thì thấy như thế cảnh Ta Bà

Ở đây cùng với Phật Thế Tôn

Cảnh nầy sát na khó sanh được

Được sanh làm người nói tự vui

Tư duy nếu lìa tâm Bồ Đề

Lại nữa đến đây lại được gì

Như mây bị che trong đêm tối

Chớp sáng chói lòa trong sát na

Uy đức Phật lớn cũng như thế

Sát na phát ý người được phước

Cho nên lành ít, lực tuy kém

Hay phá nghiệp lực của ác lớn

Như thế nếu phát Bồ Đề tâm

Lành nầy tiến mạnh hay hơn kia

Tư duy vô lượng vô biên kiếp

Thấy Phật hoặc nói chơn thật nầy

Nếu chẳng an vui, được an vui

Tăng trưởng cứu độ khắp chúng sanh

Vì chúng hữu tình nơi họ khổ

Làm lìa trăm ngàn các sợ khổ

Thọ nhiều niềm vui trăm ngàn loại

Vì chẳng thể lìa Bồ Đề tâm

Kẻ Thiện Thệ kia nơi trói buộc

Làm tại luân hồi chẳng nơi ái

Hoặc nói sát na Bồ Đề tâm

Trời người hoan hỷ tất quy mệnh

Hoặc có thọ trì hình bất tịnh

Như tượng Phật quý mà vô giá

Như thuốc biến hóa khắp nhà lao

Để tư giữ lấy tâm Bồ Đề

Bồ Đề tâm quý thật vô biên

Giá trị thế gian khó sánh bằng

Điều Ngự, người làm cùng bạn lữ

Tất hay thọ trì nơi lao ngục

Cây chuối chẳng thật mà sanh thật

Sanh thật cây chuối mà thân tạ

Cây Bồ Đề tâm nếu thanh tịnh

Hay sanh thắng quả không thể biết

Đã làm bạo ác các tội nghiệp

Nương Bồ Đề tâm sát na khỏi

Dũng mãnh nương vào chẳng sợ hãi

Si kia hữu tình chẳng nương vào

Giống như kiếp hết rồi lửa lớn

Sát na đốt cháy tội nghiệp ấy

Nếu niệm từ tôn vô lượng lời

Tức là lành thay cho người trí

Nhiều loại tâm giác ngộ

Chánh trí mà bình đẳng

Bồ Đề tâm thệ nguyện

Mà hành việc Bồ Đề

Giống như người muốn đi

Vì kia phân biệt nói

Nói phân biệt trí rồi

Hay làm như trí biết

Nguyện tâm của Bồ Đề

Quả lớn như luân hồi

Phước lại chẳng gián đoạn

Lại như ý muốn kia

Ở nơi kia không cùng

Nơi hữu tình giải thoát

Với tâm kia bình đẳng

Bồ Đề nguyện chẳng lùi

Ở kia thích ngủ nghỉ

Lại hay nhiều mê say

Gián đoạn nơi phước đức

Giống không, chẳng sở hữu

Hay bày mà hỏi nầy

Ý kém của hữu tình

Nơi giải thoát được sanh

Vì chính là Như Lai

Lại Tư duy liệu trừ

Khổ não loài hữu tình

Làm khổ não hết rồi

Liền được vô biên phước

Hữu tình vô biên khổ

Phải chữa trị thế nào

Làm mỗi mỗi an lạc

Được vô biên công đức

Cha mẹ được lợi gì

Như thế cùng quyến thuộc

Được trời và tiên nhơn

Tịnh hạnh Bà La Môn

Như thế hữu tình kia

Ở quá khứ mê ngủ

Chẳng nguyện nơi tự lợi

Chỉ nguyện sanh lợi tha

Hữu tình tối thắng quý

Hy hữu được sanh nào

Nhiều loại ý lợi tha

Chẳng riêng nơi tự lợi

Hỷ hoan mầm thế gian

Tinh tấn thuốc thế gian

Tâm quý và có phước

Mà kia nói thế nào

Các hữu tình thế nào

Được tất cả niềm vui

Vì phát tâm Bồ Đề

Cúng dường nơi Như Lai

Mê ái lạc niềm vui

Lại giống như ngờ vực

Xa rời và theo cùng

Tất từ ở nơi ý

Nếu tâm cầu vui thú

Khổ não đủ khắp cả

Chứa các niềm vui ấy

Các khổ não tiêu trừ

Phá đi nhơn mê hoặc

Lành thay thế nào được

Gần gũi thiện trí thức

Phước kia như thế được

Lợi lạc liền hồi hướng

Kia phải liền tán thán

Làm lành chẳng cầu lợi

Nói kia là Bồ Tát

Nếu có bố thí mà ăn ít

Tu thiện cúng dường nơi thế gian

Bố thí lớn nhỏ như muỗi ve

Lại được niềm vui ở nửa ngày

Làm sao thâu hoạch cái nhân ấy

Cần thiết vô biên hữu tình hết

Hữu tình không hết như hư không

Tất cả trí cầu liền đầy đủ

Phật Tử tịnh niệm mà suy nghĩ

Nếu phiền não sanh do tâm tạo

Số sanh phiền não lại hay nghi

Phật nói người nầy đọa địa ngục

Phật Tử nếu phát Bồ Đề tâm

Diệt tội lực lớn được thắng quả

Ta nay quy mệnh tâm ma ni

Cứu độ hữu tình được an vui.

Kinh Bồ Đề Hạnh – Bồ Đề Tâm Thí Cúng Dường – (Phẩm thứ 2)

Kia đẹp ma ni tâm cung kính

Dùng để cúng dường Đức Như Lai

Cùng kia thanh tịnh diệu pháp bảo

Phật công đức hải nhiều vô biên

Thế gian nếu có các hoa đẹp

Cho đến quả tốt và thay thuốc

Có được trân bảo nơi nước trong

Tất đều phụng cúng rất vui ý

Trong núi các loại đồ quý giá

Gặp vui cây cối nơi tịch tĩnh

Hoa Mạn trang nghiêm cây phát sáng

Đơm quả đầy cây cành và hạt

Trên trời và người lấy hương quý

Cho đến nhiều cây cùng cây quý

Nước ao thanh tịnh lại trang nghiêm

Nga nga nghe tiếng liền thích ý

Lúa tự nhiên sanh chẳng có giống

Biệt biệt trang nghiêm mà cúng dường

So hư không giới lớn hơn nhiều

Tất cả nơi đây đều thọ dụng

Con nay hiến dâng bánh ngọt nầy

Cúng dường tối thượng Phật Mâu Ni

Vì con chẳng xả đại từ bi

Thọ nhận tối thượng cúng dường ấy

Con nay vô phước lại nghèo nàn

Chẳng phải giàu có để cúng dường

Con nay suy nghĩ vì kẻ khác

Nguyện Phật thọ nhận tùy lực thí

Con tự thân thí tất cả Phật

Tân nầy so với tất cả kia

Gia bị con làm cho hữu tình

Hữu tình thường được Phật giáo hóa

Con được Như Lai gia bị rồi

Làm lợi hữu tình chẳng sợ hãi

Quá khứ tội nghiệp tất xa rời

Vị lai các tội sẽ không làm

Ánh sáng nơi kia thật vui thích

Thiên cái trang nghiêm phụng chơn như

Thủy tinh thanh tịnh lại chiếu sáng

Nơi nơi loại loại hương thơm quý

Bình quý đầy đủ các nước hương

Lại mang hợp ý các hoa tốt

Tẩy rửa Như Lai thân chẳng dơ

Con đang tán vịnh hiến ca nhạc

Thanh tịnh hương xông trên áo kia

Dùng lọng che kia màu sắc đẹp

Con nay hiến tặng trên y phục

Nguyện Phật Từ Bi ai nạp thọ

Nhiều loại thiên y trông rất đẹp

Trang nghiêm bên trong và ở trên

Cúng dường Như Lai cùng Phổ Hiền

Cùng với Văn Thù Quán Tự Tại.

Kinh Bồ Đề Hạnh –  Hộ Giới (V. Samprajanyaraksana) – (Phẩm thứ ba)

Trì giới để hộ tâm

Giữ cho thật kiên cố

Tâm nầy khó thể hộ

Vì sao nên hộ giới

Giống voi say chẳng phục

Chẳng lo việc đau đớn

Tâm phóng như voi say

Đang mời A Lợi Da

Nhớ dây thừng chấp giữ

Trói buộc nơi tâm voi

Liền lìa sự buông lung

Tất cả đều an lạc

Nếu hay cột tâm lại

Tất cả đều có thể

Nếu tự hàng tâm kia

Tất cả đều hàng phục

Sư tử, heo, hổ, báo

Dạ Xoa cùng La Sát

Tất cả nơi địa ngục

Đều được rõ oan nầy

Hoặc sợ tất cả oan

Vô biên các khổ não

Đều do tâm ấy được

Phật Thế Tôn đã nói

Địa ngục nơi giam hãm

Cùng hòn sắt nóng ấy

Ai làm lại phải chịu

Tham sân si do đấy

Ở nơi ác tâm kia

Phật sanh ở thế gian

Tam giới tâm ấy hết

Cho nên không sợ hãi

Nếu hay tạo bố thí

Đời nầy chẳng hay tham

Đừng tham, không phiền não

Quá khứ hối thế nào

Nếu tâm người ít chia

Nên thí Ba La Mật

Nếu nói đến quả báo

Cùng tất cả bố thí

Nếu tâm người trì giới

Ngờ ai mà giết hại

Sân tâm là oan gia

Giết sạch hết hư không

Đại địa chẳng ngằn mé

Da kia che đậy lại

Dùng da che một ít

Tùy hành xứ chứa nhóm

Tánh ngã ngoài cũng thế

Thuộc về ai hay làm

Nên khuyên nơi tự tâm

Ngã ấy ngoài tự phục

Tham thân mà vô phước

Quả kia giống sở hành

Có tâm cúng một y

Quả ấy tăng phước lên

Các hành nếu hay giữ

Tâm niệm ấy chẳng xả

Tất cả những lợi tâm

Hư giả nên xa lìa

Tất cả tâm cầu pháp

Nên bí mật quan sát

Lìa khổ được an lạc

Kia được lìa thế gian

Ta vì sao tu hành

Tu hành tuy giữ tâm

Cho nên ta quán tâm

Từng giờ mà giữ gìn

Giống loài khỉ bị bệnh

Tâm ấy hay giữ gìn

Đời người ác như thế

Cũng thường hay giữ tâm

Sợ khổ não bệnh tật

Ta một lòng hay giúp

Phá hoại các chung đụng

Tâm bịnh và không sợ

Thường làm như thế đó

Chẳng làm người trong ác

Con người, ác chẳng phạm

Tự nhiên chẳng sợ sệt

Ta muốn cuối cuộc đời

Lợi hành mà cúng dường

Các thân mệnh khác hết

Tâm lành chẳng thối lui

Ta muốn giữ tâm nầy

Chắp tay nay hay làm

Tâm nhớ nghĩ luôn luôn

Tất cả phương tiện ấy

Giống như người bệnh nặng

Các việc chẳng hay nhẫn

Tâm tán loạn cũng vậy

Chẳng sâu các việc làm

Tâm tán loạn chẳng định

Nghe, tư duy quán sát

Như bình chảy rỉ ra

Nước kia chẳng được nhiều

Do người ấy nghe được

Ở nơi phương tiện tin

Tâm xáo trộn không định

Làm chẳng yên, tội lỗi

Tâm chẳng thể quyết định

Mê hoặc hư chỗ được

Phàm có được phước thiện

Hoặc đọa vào nơi ác

Phiền não những đạo tặc

Đắm nhiễm phải nơi ấy

Do ma chướng khởi lên

Phá hoại đời sống tốt

Giữ ý kia gốc gác

Việc ác chẳng rộng buông

Nhờ đến tội não kia

Lại làm cho an trụ

Lành thay tùy Thầy dạy

Cùng được niệm lành sanh

Hay nghe lời Thầy dạy

Phải một lòng cung cấp

Nơi chư Phật Bồ Tát

Sát na tâm quyết định

Hay nhớ nghĩ sợ hãi

Thương xót mà hiện diện

Tâm trấn ấy không định

Chạy mãi chẳng hồi lui

Nếu hay giữ ý nầy

Giữ gìn ở chẳng rời

Ta nay giữ tâm nầy

Như thế mà hay ở

Như cây chẳng có rễ

Chẳng sanh cành lá ác

Mắt xem nơi sắc tướng

Biết hư giả chẳng thật

Vật vật nên quan sát

Cho nên chẳng tham đắm

Thấy nhơn mà quan sát

Xem rõ chẳng mê lầm

Cho đến xem thấy rồi

An ủi cả việc lành

Muốn làm chẳng biết đường

Hướng bốn phương sanh sợ

Quyết định biết hướng rồi

Quán tâm cũng như thế

Kẻ trí thường hay làm

Suy nghĩ cả trước sau

Việc lành cùng việc ác

Những việc chẳng mất đi

Chẳng còn nơi thân nầy

Lìa nó thì làm sao

Thân nầy ở thế nào

Phải hay quán ở giữa

Quán trong tâm cũng thế

Để dùng các phương tiện

Pháp ấy như trụ cột

Buộc chặt mệnh chẳng thoát

Phải nên ý thế nầy

Quán ta đang hiện hữu

Các thức cũng như vậy

Thống nhiếp từng sát na

Nếu sợ nghiệp lực nhơn

Hay muốn cầu yên vui

Tu bố thí trì giới

Cho đến bỏ tất cả

Nêu tu nhơn giải thoát

Riêng kia chẳng suy nghĩ

Một lòng hướng tự tâm

Phải khởi thấy thế nầy

Như thế tu việc lành

Chẳng khởi việc sợ hãi

Hay làm cho phiền não

Quyết định chẳng tăng trưởng

Nói nhiều loại chánh tín

Thấy nhiều ở tại đây

Quán xem tất rõ biết

Phá lưới nghi chứng quả

Như cỏ bị cắt gốc

Niệm Phật có giữ giới

Sát na làm việc nầy

Nhận được quả thù thắng

Muốn nói việc chánh đáng

Đều phải được thông đạt

Phải quán chiếu tự tâm

Thường tu các tinh tấn

Như gỗ đã vô tình

Không lời lại chẳng làm

Thấy tâm mình như thế

Quyết định làm như vậy

Tâm khởi lên khinh mạn

Như kẻ kia say sưa

Tìm cầu tự khen mình

Chẳng phải kẻ tu hành

Nếu kẻ kia là ta

Sanh ra việc hủy báng

Nghĩa cùng các sân si

Trụ tâm giống như gỗ

Gỗ kia chẳng phân biệt

Lợi dưỡng lấy làm trọng

Lại chẳng làm quyến thuộc

Cho đến các việc khác

Lợi tha chẳng tự lợi

Hay muốn cho tất cả

Cho nên nói tâm nầy

Ở yên như gỗ kia

Một lòng giữ như gỗ

Cùng người thân, bạn bè

Cho đến nơi ba nghiệp

Chẳng sanh yêu, ghét, sợ

Quán sát nơi phiền não

Như không cũng chẳng đắm

Phải dũng mãnh kiên cố

Giữ gìn luôn như vậy

Chẳng thiện, xấu hay sợ

Hãy một lòng cầu kia

Thanh tịnh ở ba vị

Vì kia nên tôn trọng

Tuy ở nơi nhỏ nhoi

Chẳng làm kia sân não

Chính mình chẳng sân kia

Từ bi hay giúp đây

Ta thọ trì thiền định

Làm y hay tịch tịnh

Vì tất cả hữu tình

Hằng ở nơi chẳng tội

Niệm niệm nên tương tục

Càng nhiều càng quý hóa

Như thế tâm thọ trì

Chẳng động như Tu Di

Chim tham thịt chẳng ngăn

Người tham lành cũng thế

Thân tâm chẳng tu hành

Sao có thể ra khỏi

Làm sao giữ thân ý

Tất cả lúc đều nên

Các ngươi làm thế nào

Mỗi mỗi đều một lòng

Mê ngu chẳng tự thế

Tham lam như thân gỗ

Thân nầy chẳng làm lành

Làm sao dứt luyến ái

Xương cùng cốt liền nhau

Trang sức ở ngoài da

Tự giác khiến chẳng tham

Giải thoát cùng trí huệ

Cắt bỏ nơi thân thể

Chỉ thấy các tinh túy

Phải quan sát suy nghĩ

Làm sao thấy nơi người

Một lòng quán như thế

Rõ ràng chẳng thấy người

Vì sao thân bất tịnh

Tham ái mà thủ hộ

Ở thai ăn đồ dơ

Khỏi thai uống máu sữa

Chẳng hề ăn như thế

Làm sao có thân nầy

Chồn chim cũng tham ăn

Chẳng phân thiện và ác

Người cũng yêu thân nầy

Thọ dụng thành nghiệp lụy

Cứ như thế giúp thân

Đến chết chẳng bi nhẫn

Cùng chồn chim không phân

Người làm như thế nào

Thân chết thức chẳng ở

Áo ăn giữ ở lại

Thân đó, thức xa rời

Thọ dụng, tham thế nào

Cho nên nay tác ý

Chẳng tham việc như thế

Như vậy chẳng xa lìa

Được kia những bất thiện

Giống như thân của người

Tay chân muốn đầy đủ

Thọ, thân, trí chẳng tăng

Đến đi chạy tự khốn

Ở đời thân, chẳng thâm

Sắc vui trước an ủi

Như thế thường hay chế

Tâm niệm chẳng hay bỏ

Cười chẳng được lớn tiếng

Chẳng vui nơi chỗ ngồi

Nhẹ tay gõ cửa kia

Lòng tin hay chấp giữ

Như trộm như mèo chim

Cầu việc làm không lời

Tu tâm cũng như thế

Hay lìa nơi nai dê

Người khác mà hiềm giận

Chẳng lợi ích, không nói

Hằng được các đệ tử

Lời nói hay kính tin

Tất cả lời nói ấy

Nghe rồi hiểu làm lành

Xem kia làm việc phước

Xưng tán làm hoan hỷ

Suy nghĩ nói đức kia

Kia nghe tâm tức vui

Muốn tán thán nơi kia

Trước xem đức hạnh kia

Tu các việc hoan hỷ

Khó chứng được tâm thành

Cần tu lợi đức kia

Đang thọ báo an vui

Nhớ ái khổ mà bỏ

Sanh sau khổ hơn nữa

Khổ nầy ta chẳng trụ

Đời sau niềm vui lớn

Lời nói nghe nhu nhuyến

Gốc lành nghe sanh vui

Làm kia hay vừa ý

Đương tin lời nói thật

Hay thương xót hữu tình

Thương yêu như yêu mắt

Vì kia trụ chân thật

Tất sẽ được thành Phật

Chơn thật kia thành được

Mỗi mỗi lợi, bạn bè

Sát na tu công đức

Lìa khổ được an lạc

Công đức tốt khuyến tu

Hay làm để chứng được

Chẳng khoe, chẳng chứa nhóm

Ai hỏi những việc nầy

Bố thí các việc thảy

Vi diệu và tối thượng

Chẳng làm riêng việc ấy

Lợi lạc chẳng xa lìa

Phật như thế lợi người

Hằng hay cùng tất cả

Như Lai nơi lời dạy

Thấy kia việc từ bi

Ba cõi Thầy nhập diệt

Phân biệt người xuất gia

Việc ăn được chẳng được

Chẳng lìa cả ba y

Hay cầu thân diệu pháp

Chẳng khổ não chúng sanh

Nơi chúng sanh như thế

Tùy ý giúp tròn đầy

Bỏ chẳng hết mạng nầy

Bỏ kia cần bình đẳng

Tâm bi phải thanh tịnh

Quả báo tự đầy đủ

Tịnh tâm mà trọng pháp

Chẳng chấp vào đao gậy

Chẳng giữ lọng che đầu

Chẳng có những khinh mạng

Vì kẻ nam người nữ

Nói pháp khéo rộng sâu

Chẳng phân người cao thấp

Làm họ được bình đẳng

Pháp ấy chẳng to lớn

Cho đến chẳng pháp lành

Xa rời chẳng kính lễ

Vui nói nơi Đại Thừa

Xỉa răng và nước miếng

Chẳng nhổ nơi đất sạch

Nước sạch cùng tịnh xá

Chẳng được việc tiện lợi

Uống ăn đừng đầy miệng

Ăn đừng cho có tiếng

Lúc ăn chẳng nói năng

Lại chẳng mở miệng lớn

Ngồi chẳng được rung chân

Đi chẳng được điệu bộ

Chẳng cùng người nữ đi

Lại cũng chẳng ngồi nằm

Tất cả chẳng phải luật

Người thấy, tâm chẳng vui

Tất cả người thấy qua

Xa rời chẳng cung kính

Người hỏi nơi đường sá

Chẳng được một tay chỉ

Cả hai tay phải dùng

Chỉ đường cho họ đến

Phàm đến khi đi bộ

Chẳng cùng gây nên tiếng

Lại chẳng quên khảy tay

Uy nghi như thế giữ

Thầy tuy đã diệt rồi

Bốn phép phải nên học

Giữ giới hạnh chẳng lờn

Quyết định gìn Thánh quả

Bồ Tát hạnh vô lượng

Hay nói chẳng ngằn mé

Phải có tâm thanh tịnh

Quyết định mà phụng hành

Ở một ngày một đêm

Chia ra làm ba thời

Hành đạo cùng sám hối

Trụ Phật, tâm Bồ Đề

Tâm ấy thường tự tại

Lại làm kia lợi lạc

Phật Tử trụ nơi giới

Một lòng như thế giữ

Phật thành, thể thanh tịnh

Chẳng thấy có bạc bẽo

Hằng làm như thế đó

Phước kia khó sánh bằng

Vô thỉ làm hữu tình

Làm làm chẳng phân biệt

Như thế loài hữu tình

Làm cho tất cả giác

Phải biết thiện tri thức

Như mạng chẳng thể bỏ

Bồ Tát giới tối thượng

Đại Thừa pháp cũng thế

Giải thoát nương nơi Thầy

Mà hay sanh tốt lành

Phật Phật nói kinh trí

Đọc, thấy, nghe giới pháp

Nếu người, tâm hộ giới

Việc làm tất thấy rồi

Hoặc thân, hoặc cả tâm

Hãy quán sát kỹ càng

Miệng tụng, tâm chẳng làm

Chứng được thí dụ nào

Giống như người bệnh nặng

Chẳng chịu với thuốc thang

Nơi kinh Hư Không Tạng (Akasagarbhasutra)

Nói Mưu Ba La Đệ (Mulapatti)

Như thế cùng giới định

Rộng như kinh ấy nói

Thánh Long Thọ Bồ Tát

Một lòng tạo nên đây

Tùy theo nơi trụ xứ

Hãy như thế cúng dường.

Quyển 2

Bồ Đề Tâm Nhẫn Nhục Ba La Mật – (VI Ksàntiparamita) – (Phẩm thứ tư)

Nguyện làm các thiện nghiệp

Cho giới dẫn đường trước

Cúng dường Đức Như Lai

Trăm ngàn kiếp chẳng cùng

Tu hành tìm giác ngộ

Tội sân chẳng cho sanh

Quán mọi loại đều không

Cho nên tâm ưa nhẫn

Chẳng được tham ưa vui

Giữ ý cho bình đẳng

Tâm có sân não bịnh

Chẳng mê hay đầy đủ

Kia đây có thí chủ

Cung cấp và lợi dưỡng

Tùy kia ái làm trọng

Chẳng được, sanh sân não

Phàm các việc thân cận

Chẳng khởi thêm giận hờn

Nơi ấy chẳng có sân

Lại được an lạc nầy

Nhẫn phải được như thế

Hoặc đối mặt oan gia

Sân ấy phải hay trừ

Đời đời thường an lạc

Oan ấy sanh nơi tâm

Ái ấy lại chẳng vui

Nếu chấp sân não mãi

Chẳng nhẫn lành không hoại

Kia ăn ta oán lớn

Nơi ta chẳng lợi lạc

Biết kia oán chẳng ăn

Cho nên phải kiên nhẫn

Phàm thấy oán hờn đến

Hoan hỷ chứ chẳng sân

Nơi oán nếu khởi sân

Lợi kia liền diệt hết

Tâm nhẫn thường ở đây

Chẳng cho sân khởi dậy

Trụ nhẫn chẳng thời gian

Sân oán tự chẳng sanh

Nếu người hay gìn ái

Chẳng làm nghiệp miệng ác

Khẩu nghiệp nếu chẳng lìa

Sau đó bị oan gia

Cho nên tâm kiên nhẫn

Liền được những niềm vui

Kia Nạp Lục Nga Tử (Durgàpuraka)

Tà kiến cầu giải thoát

Dao hại bức thiêu thân

Chẳng lợi do hay nhẫn

Ngu si chẳng chánh kiến

Thọ nhận khổ não lớn

Ta đây tâm Bồ Đề

Khổ ấy sao chẳng nhẫn

Muỗi mòng cùng gió máy

Thường đói khát khổ não

Làm đau phiền người bịnh

Trụ nhẫn mà chẳng thấy

Lạnh nóng cùng gió mưa

Bịnh kìm hãm khổ sở

Bị hết các khổ não

Nhẫn chẳng cầu an vui

Giết kia máu lưu chảy

Tâm kiên cố dũng mãnh

Hại thân tự thấy máu

Sợ hãi cùng kinh dị

Kẻ kia tâm thanh tịnh

Thường bị sân não vây

Cùng phiền não duy trì

Nhẫn tâm hay dũng mãnh

Bụng rắn bò sát đất

Giống sân ở nơi tâm

Giết đi chẳng kiên sợ

Giết rồi được lợi lạc

Như Lai đấng đại bi

Thương khổ, nói luân hồi

Cho biết tội căn bản

Trụ nhẫn mà chẳng làm

Phụ mẫu khó đo tâm

Con cái gặp chết chìm

Giữ tâm lìa sân nộ

Tự xa khổ báo lớn

Giống như kẻ vô trí

Làm cho tội kia sanh

Tu hành mà vô trí

Sân sanh cũng như thế

Muốn ở bất tư nghì

Hãy tu trì tâm nầy

Nơi đây sanh ái nhiễm

Làm sân chẳng sanh khởi

Nếu tham lam trần kia

Mà sanh nhiều tội lỗi

Nhơn ấy các nghiệp lực

Chẳng thể được tự do

Nơi cảnh nếu chẳng tham

Nơi kia chẳng chỗ sanh

Hòa hợp tâm chẳng sao

Cho nên lại chẳng sanh

Nếu tham mà chẳng sanh

Chẳng được mà tự nói

Ta được như thế ấy

Lại sanh bất tư nghì

Kia không sanh, chẳng sanh

Được ấy có thế nào

Quan sát nơi đây kia

Diệt hết được vô dư

Tâm nầy hằng thanh tịnh

Giống như màu ma ni

Biến hóa do cái nhân

Chẳng nhân, tướng sao có

Quá khứ đã tạo ra

Việc kia tạo thế nào

Tùy kia mà làm nhân

Nhân kia sanh ra quả

Tất cả tuy do nhân

Nhân thiện ác do tâm

Nói cầu tánh tịch tịnh

Như thế có ra sao

Nếu chấp nhân hòa hợp

Vui ấy cùng khổ não

Tâm nầy chẳng thể ở

Hiểu người nên tự khuyên

Cho nên như oan gia

Tưởng làm thiện tri thức

Nhơn làm như thế đó

Hay nhận được niềm vui

Như thế các hữu tình

Do nghiệp chẳng tự tại

Tự tại nếu thành tựu

Ai thẳng đến nơi khổ

Tán loạn tâm duyên trần

Tâm kia chẳng hay biết

Bỏ ăn, ăn sân tiếp

Khổ ấy ngược lại yêu

Tự mình nếu chẳng phước

Ái kia trói buộc nghiệp

Như ăn trúng thuốc độc

Đọa vào chốn sanh tử

Ở tại nơi phiền não

Do đấy chẳng tự hộ

Muốn giải thoát tha nhơn

Việc nầy làm sao được

Phiền não mê hôn ám

Nên lại sanh tự sát

Độc hại chẳng từ bi

Sao sân kia chẳng giữ

Tự tánh lại ngu mê

Làm cho kia điêu đứng

Sanh ra sân chẳng nghi

Như lửa hay sanh cháy

Hữu tình tánh ngu muội

Làm cho nhiều sai trái

Ngu muội ở nơi nầy

Như khói nơi hư không

Nếu người sân chẳng giữ

Ngu mê vô trí kia

Giống cầm gậy khuyên người

Làm cho kia thêm não

Ta từ quá khứ sanh

Khổ não cùng hữu tình

Cho nên ở thân nầy

Bị khổ não hay nhẫn

Thân ta ví như thiếc

Thọ kia bị đốt cháy

Như thiếc gắn vào tâm

Nhận được khổ thế nào

Ta nay thấy thân nầy

Như hình tượng vô tình

Duy chỉ khổ não kia

Sân hận chẳng thể khỏi

Ngu mê khởi ái nghiệp

Chẳng hiểu khổ gốc nầy

Bị khổ duyên nhau lại

Sanh phiền não thế nào

Giống như khổ địa ngục

Bay vào nơi rừng kiếm

Biết nghiệp mình đã sanh

Nơi nào có sân não

Ta bị nghiệp như thế

Phải biết khởi chỗ nầy

Liền phải vào địa ngục

Chẳng phải do kia tạo

Muốn ta hết nghiệp nầy

Vô lượng vô hữu biên

Nghiệp ta cũng như thế

Lâu lắm ở địa ngục

Ta trải qua như thế

Kia thật ta oan gia

Thế nào trí phân biệt

Ngu mê sân tạo ra

Nếu người hay hộ trì

Cùng oan nhẫn chẳng si

Tâm ấy công đức sanh

Địa ngục vào thế nào

Hết ta các việc làm

Được nhơn như kia vậy

Chẳng nhẫn sân, chẳng hộ

Phá hoại việc tu hành

Ý vô tướng vô hình

Tán loạn tức phá hoại

Do thân giữ gìn vậy

Thân khổ nên nhẫn thọ

Ta nơi nghiệp miệng xấu

Chóng qua mà chẳng làm

Thân chẳng cùng chúng khổ

Tâm sân như thế nào

Ta nay sanh nơi ấy

Tâm tịnh làm cùng làm

Lợi ích kia tức không

Việc gì nơi ăn uống

Phàm có làm việc ấy

Quan trọng nơi lợi người

Kia không lợi chẳng thích

Nhất định tội chẳng nghi

Chẳng như giờ chìm nổi

Chẳng tham tà sống lâu

Chết phải đọa chốn khổ

Giống như ở nơi mộng

Trăm năm thọ niềm vui

Như chơn thật được vui

Biết rồi thấy chẳng phải

Giống kia lúc vô thường

Thọ mệnh lại dài lâu

Biết cả hai việc rồi

Kia sao được niềm vui

Ở kia lâu hoan hỷ

Tự mình được nhiều lợi

Như hành nhơn lâu đời

Hình trần cùng tay không

Phước lợi tùy lên xuống

Tội căn trở lại sanh

Phước hết tội chẳng sanh

Vì được chẳng sanh sân

Kia sao bị phá hoại

Hướng đến làm chẳng thiện

Như thế bất tư nghì

Chẳng lành chẳng phá hoại

Chẳng được tán thán sân

Phá hoại hữu tình vậy

Như thế tâm lợi tha

Sân kia chẳng lý sanh

Vì kia tu tâm nầy

Nhẫn nơi chẳng ở vậy

Thấy kia phiền não sanh

Là tán công đức nhẫn

Tháp tượng cùng diệu pháp

Phỉ báng và phá hoại

Phật lại chẳng khổ não

Ta nơi kia chẳng sân

Ở Thầy và quyến thuộc

Chẳng tạo nơi ái nghiệp

Nhơn nầy quá khứ sanh

Thấy rồi mà liền biết

Tâm giác xem hữu tình

Hằng tại nơi khổ não

Thấy kia như thế rồi

Nơi khổ não hay nhẫn

Sân hận và ngu si

Phân biệt riêng từng loại

Độc nầy phải nên biết

Sao được nói chẳng lầm

Quá khứ ấy thế nào

Mà tác hại nghiệp kia

Như thế các nghiệp nhơn

Gián đoạn làm sao đây

Phước Phật cũng như vậy

Ta nay một lòng làm

Cùng tất cả hữu tình

Tâm từ cùng hỗ tương

Như lửa thiêu nhà nầy

Lửa vào trong nhà ấy

Nhà kia lại có cỏ

Lửa kia tự kéo dài

Như thế dụ cho tâm

Hòa hợp cùng lửa sân

Đốt kia phước công đức

Sát na chẳng tồn tại

Nếu người giết nơi tay

Lìa xa việc làm lành

Địa ngục khổ hay trừ

Thiện nầy thật chẳng thật

Nếu người tại thế gian

Ít khổ chẳng hay nhẫn

Địa ngục khổ vô lượng

Nhân sân sao chẳng dứt

Ta lại khổ như thế

Qua trăm ngàn địa ngục

Mỗi mỗi vì lợi kia

Làm ấy chẳng vì mình

Ta chẳng phải như vậy

Những sự khổ não lớn

Phải lìa thế gian nầy

Vì lợi như thế làm

Lìa khổ được vui vẻ

Kia đều tán công đức

Kia được ca ngợi thế

Thế nào chẳng được vui

Kia tức được như vậy

Vô ngại nơi niềm vui

Lợi tha làm tối thượng

Kẻ trí sao chẳng rời

Như thế làm cao cả

Được niềm vui chẳng tu

Thấy đó nếu chẳng xả

Phá hoại nơi chánh kiến

Nếu kỉnh ái nơi kia

Bởi đức mà xưng tán

Đức kia liền xưng tán

Cho đến tự kính yêu

Đương phát Bồ Đề tâm

Vì tất cả hữu tình

Nay được những niềm vui

Sao là sân hữu tình

Phật vì ba cõi cúng

Muốn hữu tình thành Phật

Lợi đời được chẳng thật

Phiền não kia tạo sao

Nếu người cùng cốt nhục

Lại cùng những người thân

Dưỡng dục và đời sống

Chẳng vui sân sao sanh

Như kia cầu Bồ Đề

Đương dùng Bồ Đề tâm

Mà chẳng yêu hữu tình

Phước tự bỏ vì sân

Nếu người hay cầu đến

Bỏ tiền ra bố thí

Cầu ấy tức chẳng được

Chẳng như của tại nhà

Thanh tịnh công đức phước

Chướng nào mà chẳng được

Được rồi tự chẳng thọ

Như ở sân tu hành

Làm tội và làm phước

Chẳng cùng chẳng tùy hỷ

Lại chẳng cùng nương làm

Đương tự chẳng được ghì

Nếu yêu mến oan gia

Muốn cầu hoan hỷ nầy

Lại cầu lời tán thán

Việc nầy chẳng thể được

Tuy dục đầy đủ đó

Khổ thêm chẳng vui sướng

Bồ Đề tâm chẳng nhẫn

Lợi ấy chẳng thành tựu

Phiền não như lưỡi câu

Làm người chẳng tự tại

Giống như nơi địa ngục

Giết người vào hầm lửa

Ta gốc cầu lợi tha

Cần gì xưng tán ảo

Chẳng phước chẳng thọ mệnh

Chẳng lực chẳng an lạc

Tự lợi hành chẳng tròn

Trí giả nên phải biết

Sau mãi phải tự làm

Phải yêu vui đầy đủ

Tu hành cần xưng tán

Hoặc lấy dao tự sát

Như thế chẳng phải thật

Vô ích chẳng lợi lạc

Giống như phá hoại nhà

Thấy mặt trời trong ngoài

Lại do xưng tán hảo

Phải dụng tâm làm sáng

Kia tư duy nơi tiếng

Sanh diệt lại bình đẳng

Tâm như thế lợi tha

Đương làm như thế đấy

Nơi kia yêu thế nào

Mà làm được lợi ích

Kia lại được niềm vui

Ta lợi ích chẳng ảo

Người người được lợi lạc

Cùng người tán thưởng ta

Cái ta là thế nào

Chẳng riêng uy đức vui

Kia như thế thưởng ta

Yêu kia riêng được vậy

Kia chẳng duyên cùng đây

Như kẻ ngu mê kia

Lời thưởng ta được nhận

Xa phá đừng đắm nhiễm

Hận ác kẻ đức chánh

Do đây mà sân làm

Tán thán thành chướng ngại

Ta nay chẳng phát khởi

Giữ chẳng theo đường ác

Vì kia làm vô ngã

Nếu giúp các hữu tình

Lợi dưỡng như dây buộc

Làm hữu tình giải thoát

Ý kia sao lại sân

Nếu người muốn lìa khổ

Lại vào cửa giải thoát

Nầy là uy đức Phật

Sao ta lại sân kia

Sân nầy ta chẳng tạo

Bởi phước chướng ngại vậy

Tu hành bình đẳng nhẫn

Kia chẳng phải gặt được

Tự thân nhiều điều sai

Nhẫn nhục nên không làm

Điều sai ấy chẳng làm

Phước kia lại thâu được

Nếu người phước chẳng có

An nhẫn mà tự sanh

Thường làm an trụ nhẫn

Sao lại nói chướng ngại

Đời muốn người lợi ích

Chẳng nên thí chướng ngại

Chướng ngại nên xuất gia

Lại chẳng được xuất gia

Thế gian thật khó được

Kẻ cầu mà hay cùng

Ta tuy nói việc lành

Ở nơi chẳng thể được

Kia hay làm giác ngộ

Xa rời những oán hận

Như ra vào vào trong

Cho nên nói chẳng khó

Sám hối nơi nghiệp nhơn

Nơi kia làm dẫn đường

Đó là quả của nhẫn

Như thế mà sanh được

Kia chẳng ta nơi tâm

Tâm nầy lại trụ nhẫn

Thành tựu bất tư nghì

Cúng dường nơi diệu pháp

Tâm nầy vì lợi tha

Cho đến cùng thọ mệnh

Hoặc oán hờn chẳng cùng

Vì sao nói nhẫn riêng

Ở nơi tâm ác kia

Mỗi mỗi cùng nhẫn nhục

Cứ như thế được nhẫn

Do cúng dường diệu pháp

Nơi Phật cùng chúng sanh

Đức Thế Tôn nói ra

Mọi người đều cung phụng

Hay cảm được giàu có

Như Lai và pháp nầy

Cùng hữu tình bình đẳng

Tôn trọng lời Phật dạy

Hữu tình cũng được vậy

Ý kia cũng như thế

Ở chính mình không làm

Nơi kia đại bình đẳng

Bình đẳng nơi hữu tình

Ý lớn nơi hữu tình

Từ bi mà cúng dường

Phát tâm như phước Phật

Như phước Phật có được

Cho nên hành Phật pháp

Phật hữu tình bình đẳng

Nơi Phật chẳng bình đẳng

Công đức hải vô biên

Phật công đức tinh thuần

Chẳng công đức thể sánh

Tuy tam giới cúng dường

Thấy thế nhưng khó thể

Phật pháp và đạo sư

Là tối thượng hữu tình

Cúng dường các hữu tình

Phải như đây tác ý

Ở nơi các quyến thuộc

Chẳng hay khởi lợi lành

Ở kia hay phụng sự

Chẳng làm được nào sai

Phá họa thân vào ngục vô gián

Nếu kia làm rồi ta lại làm

Tâm rộng lớn vì kia tất cả

Như thế phải làm các việc lành

Giống đời người vì tự tại chủ

Do nơi việc nầy chẳng xưng tình

Vì sao mà làm người con kia

Ta làm cho kia chẳng nô bộc

Như Phật vào khổ nhưng chẳng khổ

Lại được an vui cùng sung sướng

Vui sướng cùng tất cả Phật kia

Phật vui vì kia hay làm nầy

Như thân phiền não mà cùng khắp

Muốn cho tất cả được đầy đủ

Nơi hữu tình khổ lại như thế

Ta chẳng phương tiện, không bi mẫn

Cho nên khổ nầy ta lìa xa

Cứu tất cả khổ và tâm từ

Trước làm não hại người nhẫn nhục

Tội kia ta nay mà sám hối

Ta nay phụng sự Đức Như Lai

Cùng với thế gian kẻ tôi tớ

Mọi người chân đạp nơi đầu ta

Thọ những niềm vui cùng với Phật

Thế gian tất cả nhác hay làm

Bởi tâm từ mẫn nên chẳng ngại

Thấy đây tất cả không so màu

Kia như thế trọng ai chẳng kính

Như thế phụng sự Đức Như Lai

Như thế sự tự lợi thành tựu

Như vậy làm đời bớt khổ não

Cho nên con nay được xuất gia

Giống như một ông vua

Hay điều phục mọi người

Chẳng người nào không phục

Vì thân vua cao tột

Kia chẳng phải một mình

Che kia lực của vua

Dứt trừ những sức yếu

Lại chẳng có sai quấy

Bi mẫn tâm trụ nhẫn

Lực ấy ở địa ngục

Hay giúp các hữu tình

Như thế có vua ác

Sân chẳng vua ra lệnh

Như địa ngục khổ kia

Phiền não nơi hữu tình

Khổ kia mà tự thọ

Vui chẳng cùng vua kia

Như được cùng Phật vậy

Thiện tâm nơi hữu tình

Tâm nầy sao chẳng thọ

Hay giữ nơi hữu tình

Sau sẽ được thành Phật

Thấy hay được tôn trọng

Vui nầy lại chẳng thấy

Không bịnh lại đoan nghiêm

Vui vẻ mà sống lâu

Phú quý làm luân vương

Đều do nhẫn vậy.

Kinh Bồ Đề Hạnh – Bồ Đề Tâm Tinh Tấn Ba La Mật – (Phẩm thứ năm)

Kẻ trí hay nhẫn nhục

Bồ Đề ở tinh tấn

Giải đãi xa rời phước

Như lìa bởi gió cuốn

Tinh tấn lực thế nào

So kia phân biệt nói

Giải đãi chẳng tinh tấn

Như nghi ngờ tự xem

Hay tham ưa ngủ nghỉ

Ham khoái lạc chẳng chừa

Luân hồi khổ bị đắm

Do nơi giải đãi sanh

Phiền não là nhà ở

Lực giải đãi xâm vào

Hay đến cửa vô thường

Tại sao nay chẳng biết

Tinh tấn vì nơi kia

Đây làm kia chẳng thấy

Giải đãi hay ngủ nghỉ

Đây là trâu buông lung

Điều nầy nếu chẳng thấy

Tất cả đạo đều mất

Ở kia chẳng chứng được

Tại sao tham ngủ nghỉ

Nếu có được uy nghi

Vô thường nếu có đến

Cho đi chẳng thể hết

Làm sao nơi giải đãi

Tinh tấn nếu chẳng tu

An nhiên nếu tinh tấn

Hốt nhiên chốn vô thường

Suy nghĩ lấy làm khổ

Thấy kia cửa Diệm Ma

Khổ não lại nguy cập

Giây lát nước mắt chảy

Bà con chẳng thể cứu

Nghe địa ngục mở cửa

Tự nhớ nghiệp nóng bức

Thân nơi chẳng thanh tịnh

Lo lắng chẳng được yêu

Địa ngục khổ quá nhiều

Ác nghiệp như thế đó

Như cá trong nước chảy

So kia sợ như vậy

Nghiệp địa ngục làm rồi

Lại thọ lửa khổ thiêu

Thân tàn lụi khổ não

Làm sao thanh tịnh được

Ma Vương cùng người khổ

Bắt người tống vô thường

Vô thường khổ hay sợ

Đây là quả giải đãi

Ngu mê đắm ngủ nghỉ

Qua đây mà chẳng nhanh

Vào nơi biển khổ lớn

Lại chẳng được thân người

Trừ vui pháp tối thượng

Vô biên chủng tử vui

Dải đãy cùng cười vui

Nhơn khổ làm sao vui

Thấy thêm lực sân nhiều

Biết kia tự tinh tấn

Tự kia làm các việc

Như bình đẳng với kia

Ta được giác ngộ gì

Mà chẳng phân biệt làm

Nơi Như Lai chơn thật

Lời ngay chánh giải thoát

Kia muỗi, ve, ruồi, nhặng

Cùng trùng, tôm, hến thảy

Nếu được lực tinh tấn

Lại cũng chứng Bồ Đề

So ta được làm người

Hay biết lợi chẳng lợi

Nhớ biết những tinh tấn

Sao chẳng được Bồ Đề

Hoặc bỏ cả tay chân

Điều này sanh sợ hãi

Ngu mê khác chỗ dạy

Lợi nầy kia chẳng biết

Dứt đi và đốt cháy

Chẳng ngừng đều phát sanh

Vô số những kiếp khác

Mà chưa chứng Bồ Đề

Trải qua vô số khổ

Dài lâu chứng Bồ Đề

Như bị trúng độc khổ

Độc hết khổ đều khỏi

Làm tất cả Thầy thuốc

Cứu liệu các bịnh khổ

Cho nên khổ tiêu trừ

Tất cả bịnh ít đi

Cho nên nói cứu chữa

Thuốc ngọt chẳng lợi bịnh

Thầy giỏi chữa bệnh khó

Thuốc ngọt đều chẳng dùng

Trước sau đều như vậy

Kẻ biết hoặc hay làm

Sau đó hay tu hành

Thân nầy xả bỏ đi

Người trí xem thân nầy

Như rau sanh ra vậy

Khô đi sinh đất bụi

Xả nầy chẳng lìa danh

Thân khổ lại làm khổ

Tâm chưa nghĩ việc làm

Người trí tâm chẳng ác

Nên chẳng khổ ác nghiệp

Biết ý pháp làm vui

Đủ vui phước nơi thân

Chẳng đây không luân hồi

Bị khổ sao lại buồn

Tìm đến tội quá khứ

Sâu lợi tha biển phước

Đây lực Bồ Đề tâm

Cùng nhị thừa cần yếu

Như thế lợi chẳng vui

Làm làm sao được khổ

Bồ Đề tâm kéo đi

Người trí lên xe vui

Vì thành tựu hữu tình

Vui thí lực phương tiện

Thân lực khổ sở làm

Quan sát cùng xưng tán

Lìa phân biệt như thế

Tăng trưởng sự tinh tấn

Thân ta hay năng xả

Vượt khỏi thân phương tiện

Ta tiêu trừ nơi kia

Mất đi số rất nhiều

Mỗi mỗi đều mất đi

Cho đến mãi kiếp tận

Kia cũng cùng tận hết

Ta chẳng có chút gì

Vô biên khổ qua rồi

Tâm ta sao tổn được

Ta cầu nhiều công đức

Vì lợi ở nơi kia

Học mỗi mỗi công đức

Kiếp hết học chẳng hết

Tơ hào công đức ấy

Ta sanh chẳng làm gì

Hoặc sanh ra nơi nào

Cũng không chẳng có gì

Ta vui mà cúng thí

Cúng dường Phật Thế Tôn

Vì tham chẳng thể làm

Nên nguyện không tròn đầy

Chẳng thí sợ người yên

Chẳng tu lo khoái lạc

Như vào trong thai mẹ

Mẹ tuy bịnh khổ não

Quá khứ vì xa pháp

Ta nay chịu quả báo

Sanh ra là như vậy

Phải làm pháp gì có

Tất cả gốc tâm lành

Là tịch mặc thế gian

Gốc kia hằng chẳng lìa

Thường được quả báo tốt

Phiền não khổ ràng rịt

Như bị nhiều nỗi lo

Nơi kia yêu chướng nạn

Sanh tội mà tự cảm

Nếu người ở nơi nơi

Hay khởi lên nguyện lành

Mà cảm được phước kia

Rộng được quả cúng dường

Nếu người ở nơi nơi

Làm tội giữ vui riêng

Sẽ bị quả báo kia

Rộng được khổ chen vào

Trăng kia chứa ánh sáng

Rộng ra nhiều mùi thơm

Tiếng Phật nghe số một

Chẳng tu sẽ không được

Mà kẻ Thiện Thệ kia

Được chứng pháp Thiện Thệ

Như hoa sen cao cả

Cũng như người biết trăng

Diệm Ma và ngục tối

Dẫn dắt hồn tội kia

Hầm lửa và đồng sôi

Nóng bức tất phải vào

Lửa cháy cùng đao gậy

Cắt thịt trăm ngàn miếng

Dọa vào nơi thành nóng

Đều do nơi bất thiện

Cho nên tâm làm thiện

Những nhỏ nhoi xem xét

Nương vào cờ Kim Cang

Tu học mà xem xét

Đầu tiên quán hòa hợp

Chẳng xem kia chẳng học

Mà chẳng gọi tối thượng

Kia cần tâm tạo rồi

Sanh vào nơi chốn kia

Tăng trưởng những tội khổ

Cả cuộc đời chẳng tu

So kia chẳng cầu thắng

Ba việc lớn nên biết

Do nghiệp phiền não lực

Tương lai làm nhơn ác

Nơi đây làm thế nào

Thế gian lắm phiền não

Giữ người chẳng tự do

Ta như người chẳng kham

Cho nên ta chẳng làm

Vì nghiệp nên phải tu

Làm sao ở được yên

Phải quán ta chẳng ta

Như thế ta làm rồi

Một giọt nước cam lồ

Chim ăn biến cánh vàng

Ý ta thật hạ liệt

Hay khỏi khổ nạn nhỏ

Sân làm tâm khó khăn

Chẳng lành còn sanh tội

Thấy vô tâm phát khởi

Rộng thay hơn khó khăn

Cho nên tâm thanh tịnh

Nên tụng văn câu nầy

Làm cho kia ba cõi

Ta xa rời hí luận

Ta thắng được tất cả

Chẳng ai thắng được ta

Ta nay phải tự biết

Là Sư Tử con Phật

Hữu tình lìa ta người

Vì kia được tối thượng

Đừng cho oán giải đãi

Giải đãi oán tự xa

Dẫn vào đường ác thú

Thân lành bị phá hoại

Do ta từ ngu ác

Từ ăn uống thọ khổ

Kia thọ nơi tất cả

Tu hành nương ngã mạn

Để được có tiếng thơm

Yếu kém nói thế nào

Như thế nếu dõng mãnh

Tự thắng oan gia kia

Siêng năng tu điều nầy

Mạn oán nếu chẳng thắng

Tâm mạn kia nếu khởi

Thì thật oan gia ta

Thắng quả tuy muốn sanh

Quả ấy tất phải mất

Giống Sư Tử siêng năng

Thấy giống thú phiền não

Phiền não thú ngàn vạn

Chỉ chúng chẳng thể địch

Trong đời khổ não lớn

Người tự thấy đầy đủ

Phiền não chẳng hàng phục

Liền gặp khổ thế nầy

Ta làm cho đầu rơi

Cho đến cả tâm cang

Phiền não các oan gia

Tất cả ta chẳng phục

Do nhơn tu tinh tấn

Mạn kia nghiệp tận diệt

Rộng được quả báo lớn

Tự cảm niềm vui thú

Vì vui vẻ tu nhơn

Kia chạy chẳng theo kịp

Chỗ tu chẳng quyết định

Lại được chẳng thù thắng

Luân hồi muốn chẳng đủ

Giống như dao dính mật

Phước cam lồ nếu tham

Ăn xong chuyển ra tốt

Đây là nghiệp tịch tịnh

Cảm diệu quả nương theo

Như ngày nóng đêm lạnh

Ngày đêm hay xung khắc

Tin tấn là sức mạnh

Năng phá các giải đãi

Rộng được hay xa lìa

Thân tâm hay yên vui

Phiền não gậy ngục cứng

Phá kia niệm kiếm huệ

Giống kiếm gỗ mang theo

Cùng học người nữ kia

Giữ kiếm tay chẳng dùng

Sợ mất cũng như thế

Nghĩ kiếm mất rồi thì

Địa ngục ở tại tâm

Thế gian biết người lành

Chẳng chịu uống máu độc

Tâm sám cũng như thế

Nếu tâm sám chẳng làm

Xuất gia tâm tinh tấn

Như giữ giùm bát dầu

Bát rơi tức phải chết

Rơi vào chỗ sợ hãi

Vì ngủ nghỉ giải đãi

Giống rắn độc tự hoại

Chẳng đi sẽ bị thương

Chạy mau kêu cứu cấp

Mỗi mỗi hối quá sâu

Làm cho tâm suy nghĩ

Hối nầy chẳng thể giữ

Vì sao ta lại làm

Hòa hợp là nghiệp nhơn

Dứt bằng kiếm chánh niệm

Vì sao tâm tự vị

Do niệm nầy rộng được

Chánh niệm tâm chẳng phát

Tơ hào chẳng thể diệt

Nghiệp đến như qua lại

Tất cả báo đều được

Như kia Đỗ La Ca (Tùlaka)

Tùy gió mà mang đến

Người tinh tấn cũng vậy

Tăng thượng được như thế.

Quyển 3

Bồ Đề Tâm Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa – (Phẩm thứ 6)

Phật vui tinh tấn thêm

An trụ ý Thiền Định

Thương cho kẻ tán tâm

Trụ vào nơi phiền não

Ta nay biết thân tâm

Chẳng sanh nơi tán loạn

Cho nên xa thế gian

Lại chẳng lìa nghi cảm

Lợi ích làm yêu thương

Ái chẳng lìa thế gian

Kẻ trí cùng suy nghĩ

Cho nên bỏ việc nầy

Nương vào Samatha (chỉ)

Vipassana thủy

Như thế mà trở dậy

Dứt trừ các phiền não

Trước cầu Samatha

Chẳng nhiễm việc thế gian

Vô thường vẫn hằng hữu

Do ái là chánh yếu

Nếu thấy ngàn lần sanh

Lại chẳng khởi ái nhiễm

Chẳng vui Vipassana

Lại chẳng ở chỗ định

Thấy rồi chẳng dừng đủ

Như nghịch với quá khứ

Như thật mà chẳng thấy

Yên ổn hết phiền não

Ý nương nơi ái tập

Bị phiền não thiêu đốt

Tư duy bị sa đọa

Đời ngắn cõi Đẩu Suất

Bạn lành chẳng dài lâu

Pháp kiên cố chẳng thành

Làm cùng mê giống nhau

Chắc chắn đọa ác thú

Ngu mê sao giống nhau

Vì độc phân chia vậy

Giống như kẻ thân quen

Giây phút rộng sân hận

Tánh phàm phu sanh khác

Hỉ nộ cùng vô định

Sân nhiều thật khó lìa

Xa lìa thật lợi ích

Yếu đuối tâm tự than

Trói buộc cùng tội yêu

Kia chẳng bỏ sân si

Chắc đọa vào đường dữ

Mê ngu chẳng giữ tâm

Vì thế chẳng công đức

Tự than là khổ sở

Luân hồi nay tự chọn

Giữ nguyên việc ngu mê

Ở nơi ấy chẳng lành

Chẳng hay chẳng hòa hợp

Việc kia lại rộng ra

Một thân ta vui say

Mà ý chẳng tham muốn

Xa rời nơi ngu mê

Tiếp nối sự yêu thương

Chẳng phải thế tán thán

Ở nơi việc lành nào

Lại như ong tạo mật

Yên lặng được thành tựu

Ta làm tất cả nơi

Như kẻ chưa từng là

Thường được gần nhiều người

Tán thán mà kỉnh ái

Nếu mê ở nơi nơi

Được ý vui thì vui

Cho nên thế gian nầy

Vì sanh tử sợ hãi

Cho nên kẻ trí kia

Sợ hãi nơi sanh tử

Biết ngàn việc khổ não

Ở nơi giữ quyết định

Nếu ở trong sát na

Tự tu việc siêng năng

Rộng khắp danh xưng tốt

Lại có lợi dưỡng nhiều

Kẻ kia giống người ấy

Ta đây chẳng công đức

Nếu hay thêm hủy báng

Ta lại vui tán thán

Chỉ hủy báng không sân

Xưng tán lại chẳng vui

Nơi Phật và hữu tình

Loài loài đều như thế

Xưng tán được công đức

Hủy báng tự chuốc khổ

Thế gian chẳng suy nghĩ

Cho nên gọi ngu si

Tự tánh khổ cùng ở

Sanh kia sao thấy vui

Ngu mê chẳng bằng hữu

Điều nầy Như Lai nói

Nếu bởi tại ngu mê

Lợi riêng chẳng yêu thích

Nếu vào cửa lợi khác

Như thế là tự yêu

Chẳng mất nơi hữu tình

Chẳng một lòng thờ phụng

Tổn nơi làm việc lợi

Như phiền não hại tốt

Như cung điện chư thiên

Cùng với cây, cảnh, nhà

Tùy theo tâm vui kia

Theo ý được cao cả

Tự tánh làm lớn ra

Chỉ vì chỗ vô ngại

Nơi kia chưa hề thấy

Lại cũng chẳng thể xem

Giàu có như ly sành

Tuy có chẳng chắc chắn

Thọ dụng thật tự do

Khổ não rời xa đi

Như trộm áo người khác

Đem mặc lên thân mình

Đi đứng chẳng tự tại

Khổ não muốn lìa khỏi

Gởi đủ nơi tự thân

Phép kia thật khổ sở

Ta như thân nầy đây

Có thân phải có hoại

Quan sát nơi thân nầy

Tánh và thân lìa nhau

Tánh ấy chẳng hoại được

Thân ấy cần phải ăn

Có sanh phải có tử

Sống nơi cảnh hữu tình

Kia lại thấy việc ấy

Tất cả đều phân ly

Như người xa đường đi

Muốn ở lại nơi nhà

Sầu lo kia chẳng được

Chỉ cầu có chướng ngại

Luân hồi giống như thế

Hoặc thọ lại thân nầy

Thật cả nơi bốn người

Kẻ kia muốn xa lìa

Như thế cứ từng thân

Oan gia chẳng than khóc

Như thế mà thành tựu

Chẳng che giấu thế gian

Lúc thế gian quá khứ

Sanh tử chẳng hối hận

Việc làm, làm chẳng gần

Hay lìa khổ thế gian

Niệm Phật tâm mộng đầy

Chẳng có người hủy báng

Như thế điều thân ý

Yên vui không phiền muộn

Như thế ta từng làm

Dứt sạch các phiền não

Giải thoát nơi tự tâm

Lại giải thoát tất cả

Được tâm bình đẳng nầy

Đời nầy và đời sau

Lìa xa khổ não trói

Cho đến cả địa ngục

Nếu cả nam lẫn nữ

Chắp tay cùng cung kính

Lợi lành chẳng nói cùng

Không tội có thể nói

Có tốt dùng vàng ròng

Xa lìa sự sợ hãi

Việc nầy nếu hay làm

Được tối thượng an ổn

Kẻ kia được việc nầy

Ta cũng được không khác

Rõ ràng làm như thế

Làm sao chẳng vui nhàn

Một lòng giữ tham ái

Điều nầy sanh cõi thấp

Nghiệp cảm cửa Diệm Ma

Thấy rồi liền sợ hãi

Cửa kia bị kẻ oán

Phiền não nầy chẳng giống

Chia rõ giữ lòng tham

Nay thấy làm sao ra

Qua rồi tự chứa lấy

Mỗi mỗi kia thấy biết

Kia giờ nơi ăn uống

Đố kỵ chẳng nhượng bộ

Chẳng dừng nơi tham lam

Chỉ ái thịt da nầy

Lại cùng huyết máu đẹp

Ăn uống coi làm trọng

Như thấy cả tâm hồn

Khô đét và việc làm

Tướng mạo cũng như thế

Thấy mà sinh kinh sợ

Miệng thở cùng răng nhai

Tất cả chỗ bất tịnh

Bất tịnh chẳng có cùng

Ăn uống kia ưa gì

Thấy chứa nhóm nhiều thí

Riêng vui từng nhỏ nhặt

Xú uế há chẳng suốt

Kẻ dục tâm tự mê

Tham nầy nghĩa gốc khổ

Kẻ mê đắm niềm vui

Chẳng đắm tức chẳng có

Thế nào mà chẳng lìa

Tướng già suy sanh ra

Thịt, bùn thêm nhiễm vào

Chẳng hiểu kia huyễn mộng

Nên lại vui chẳng dừng

Như đây đầy bất tịnh

Người mê chẳng suy nghĩ

Bất tịnh nhiều như thế

Kia vậy có vui gì

Xác thịt gồm chẳng sạch

Ngu trí đều thấy hết

Tự tánh vốn vô tâm

Làm sao yêu xác ấy

Nếu chẳng tâm yêu kia

Tức thấy rõ ràng rồi

Nếu hay chẳng đây kia

Chính chẳng thấy hại sao

Riêng có chẳng bất tịnh

Mà tự chẳng hy hữu

Như vậy chẳng tự sạch

So kia chẳng hy hữu

Ngu mê tâm bất tịnh

Thân giống như hoa sen

Ánh sáng mặt trời lên

Chẳng tịnh yêu thân sao

Bất tịnh nay vô thường

Nhiễm ái làm chẳng đúng

Muốn ra thân đoan chánh

Vì sao do ái nhiễm

Làm sao giống kia được

Do tham kia bất tịnh

Ở bất tịnh địa kia

Mầm mống phát sanh thêm

Kia thọ thân bất tịnh

Thân nầy chỉ toàn trùng

Thân nầy chẳng sạch sẽ

Chẳng sạch tức chẳng yêu

Bất tịnh chẳng phải một

Mà người tự chẳng ngờ

Chẳng khác bình bất tịnh

Bình nầy chứa nhiều ái

Long não thơm cùng gạo

Ăn uống lấy làm thích

Vào miệng thấy thật ngon

Hợp với chỗ thanh tịnh

Nếu đây biết rõ ràng

Kia bất tịnh chẳng lìa

Xấu xa như rừng độc

Thân nầy cũng như thế

Da thịt cùng nước dãi

Thấy vậy nên phải sợ

Tức hay biết đây kia

Lại sao sanh ái lạc

Bạch Đàn hương lại sạch

Thân chẳng tốt như thế

Làm sao hương thù thắng

Dùng tâm để yêu riêng

Tự tánh thúi nếu tham

Chẳng vui nơi tịch tịnh

Lại nơi pháp các hương

Tất cả đều nhiễm ô

Nếu lại tóc kia dài

Răng miệng cũng dơ đen

Trùng dơ ở nơi ấy

Tánh ác làm thân khổ

Cuồng loạn tự si mê

Muốn dùng làm đất lớn

Lại mang những đao gậy

Một lòng chờ tự chết

Rừng lạnh thân gầy khô

Lại thấy nghe sinh ác

Rừng kia cốt bị động

Người mê bỏ ái vui

Bất tịnh là như thế

Khổ nầy làm ái kia

Như kia đọa lạc vào

Chẳng khổ đau chẳng thọ

Người trẻ tham thọ vui

Chẳng cầu lực thắng hỷ

Người trẻ nếu chẳng cầu

Già đến muốn làm gì

Như kia mặt trời lặn

Làm khổ chẳng thành tựu

Lại như bầy nai kia

Đến tối chẳng về lại

Tích trượng cùng bình bát

Ở đường gặp khốn khổ

Như mất người mẹ rồi

Chẳng nương tựa như vậy

Nếu tự mình mê đắm

Tự bán làm nô lệ

Kia chẳng được tự tại

Lại hay bị nghiệp kéo

Như đàn bà sanh đẻ

Như chiến tranh khó giữ

Kẻ mê muốn điên cuồng

Tự thấy mình nô bộc

Kẻ lìa muốn tâm tịnh

Bởi khổ hay quan sát

Thấy muốn kia thiêu đốt

Lại như độc dược vậy

Người mê muốn cảnh dục

Vui rộng giữ bảo thủ

Chẳng lợi việc không cùng

Thanh tịnh đều phá hoại

Thế gian của hư uyển

Người ngu cứ thế tham

Luân hồi qua lại khổ

Giải thoát lúc nào được

Như thế vị tham dục

Kẻ muốn thọ chẳng ít

Giống như bò kéo nặng

Đến kia chẳng có cỏ

Vị dục cũng chẳng kém

Thấy thế người chẳng ưng

Thấy rồi phá đúng sai

Sát na hiểu rõ ràng

Nơi thân nầy mà làm

Tất cả đều gói lại

Thắng định nghiệp chẳng tu

Tất nhiên đọa địa ngục

Nơi kia trăm ngàn kiếp

Bị thọ khổ chẳng hay

Kia bị hành khổ sở

Chẳng cầu nơi giác ngộ

Chẳng gậy dao lửa độc

Chẳng núi oán rừng gươm

Kẻ ly dục nếu thế

Nói lìa khổ địa ngục

Xa lìa dục như thế

Sanh ái lạc phân biệt

Ái lạc nơi không không

Mà tranh cãi tốt xấu

Tốt lành ánh trăng sáng

Bạch Đàn hương thơm tho

Rộng rãi tòa lâu các

Đi ở thật thoải mái

Rừng vắng nghe chẳng ồn

Gió mát nhẹ đưa xa

Nơi kia thật thanh tịnh

Suy nghĩ tâm lợi lạc

Nếu nơi ấy gần gũi

Nhà không dưới gốc cây

Bỏ ái lìa phiền não

Tự tại giữ tai mắt

Nơi ấy chẳng chủ tể

Tự tại đi đứng ngồi

Hoan hỷ vui khoái lạc

Chẳng phải Đế Thích Thiên

Quán công đức trí tuệ

Như thế nơi các pháp

Làm tăng thêm Bồ Đề

Tiêu trừ những nghi hoặc

Nếu quán như thế ấy

Cả ta người chẳng hai

Ta tự làm tất cả

Được vui lại bình đẳng

Tay làm được nhiều việc

Giữ gìn như một thân

Đời hoại pháp chẳng hoại

Niềm vui cũng như thế

Như ta ra khỏi khổ

Mỗi mỗi đều tiêu trừ

Như thế ta giữ gìn

Làm chỗ cho hữu tình

Ta nếu thương được kia

Làm cho vui bình đẳng

Kia được vui vẻ rồi

Là tự thắng được rồi

Nếu ta chẳng yêu kia

Kia sẽ sợ khổ sở

Khổ sở kia chẳng thoát

Nơi ta thắng được gì

Khổ hai nay nếu được

Đều do chẳng chấp ái

Sau nầy khổ hại thân

Làm sao mà giữ được

Ta nếu giữ tà kiến

Lại khởi lên ngã mạn

Như thế lại sanh nữa

Như thế lại chết nữa

Làm tội chẳng làm tội

Như chân tay của kia

Nếu chân tay chẳng cùng

Vì sao gọi là nói

Điều nầy biết chẳng giống

Tâm ở nơi ngã mạn

Cùng nhau đoạn hết rồi

Kia tự nghi tùy lực

Hạt giống cùng trước sau

Đi đứng cùng quân ngũ

Nếu đây chẳng khổ sở

Kia chẳng biết sao được

Nếu gốc chẳng chủ tể

Đời tất cả chẳng thắng

Nếu ở nơi giới luật

Khổ nầy chẳng thể thành

Nếu giữ giới thanh tịnh

Hay trừ tất cả khổ

Tất cả khổ không nhơn

Lại các khổ chẳng có

Thương khổ nhiều như thế

Lực ấy hay phát sanh

Suy nghĩ nơi thế gian

Cho nên thương khổ nhiều

Một khổ mà chẳng nhiều

Thấy hữu tình gặp phải

Thương khổ như thế sanh

Nơi ta người bình đẳng

Tự khổ chẳng tiêu trừ

Muốn tiêu trừ khổ kia

Cho nên người sáng suốt

Nói kia lời hữu tình

Kẻ lành quán như thế

Khổ kia được bình đẳng

Lại ở nơi Vô Gián

Như vịt bơi hồ sen

Vì giải thoát hữu tình

Kia được biển hoan hỷ

Như thế thường chẳng đủ

Như vị giải thoát kia

Làm cho được lợi tha

Vô ngã lại chẳng nghi

Lợi tha lại chẳng cầu

Quả báo ai yêu được

Cho nên ta như thế

Vô đức mà tự mãn

Bi tâm cùng tâm hộ

Vì kia mà khởi lên

Người trí biết rõ ràng

Giống như máu huyết vậy

Kẻ trí hiểu rõ rồi

Quan sát vật chẳng thật

Thân nầy chẳng làm khác

Vì sao lại chẳng biết

Chính mình biết thân kia

Như thế lại chẳng lìa

Tự biết như thế rồi

Chẳng biết công đức kia

Tự tánh chẳng vui xả

Lại quan sát kia bỏ

Thân nầy là hòa hợp

Nhơn duyên như bắt tay

Đây là duyên thế gian

Hữu tình sao chẳng biết

Vì sao học vô sanh

Như học phải tự biết

Tự thân mà chẳng phải

Chính đây như thân kia

Như thế mà lợi tha

Làm rồi chẳng nghi ngờ

Quả chín mùi tự lãnh

Sẽ chứng quả vô sanh

Như thế học thế gian

Tâm từ và tâm hộ

Tâm ái nầy tự kết

Sâu xa như phiền não

Trí hữu tình sợ hãi

Vì Thầy mà cho học

Nếu hay học thế nầy

Tuy lìa mà chẳng lui

Sa Môn thấy sợ hãi

Kia chẳng được giữ gìn

Nếu tự cùng với kia

Cấp tốc mà cứu hộ

Sân như oán hận nhiều

Vô ái sợ ít nhiều

Là tối thượng bí mật

Ta người chuyển đổi lợi

Nước đất cùng bay cao

Cùng với người giết hại

Dụ như lúc bấy giờ

Cứu độ kẻ đói khát

Nếu người vì tài lợi

Giết cha hủy Tam Bảo

Thấy đời ác đẹp đẽ

Chết vào nơi A Tỳ

Chẳng hạn người có trí

Thấy ưa thích cúng dường

Thấy oán chẳng muốn nhiều

Cúng dường nói thế nào

Hồn lìa mà tự lợi

Xả rồi giữ làm gì

Lợi tha lại chẳng sanh

Thế nào xả thọ dụng

Tự lợi nầy hại kia

Địa ngục sanh riêng vào

Tự hại mà lợi tha

Các công đức đầy đủ

Tác ý lành thấy được

Như thế làm nơi khác

Hạ liệt chẳng tự yêu

Ngu si vào ác thú

Tự lợi biết rõ ràng

Nay phải làm tôi tớ

Lợi tha vi tế biết

Phải biết chủ tự tại

Đời nầy nhiều khổ não

Xưa tự mê tham ái

Đời nhiều kẻ ham vui

Vì kia xưa lợi lạc

Cần thiết nói nhiều rồi

Ở trung gian thấy rồi

Ngu mê vui tự làm

Mâu Ni lợi tha vậy

Chẳng cầu quả giác ngộ

Luân hồi có vui gì

Tự khổ sở cùng kia

Hồi chuyển chẳng do được

Quan sát ở đời sau

Thiện lợi chẳng thành tựu

Nơi nô bộc khởi nghiệp

Chủ chốt mà thọ lại

Hỗ tương cùng lợi lạc

Kẻ mê thấy xa lìa

Ngược lại khổ hỗ tương

Bèn thọ ác khổ báo

Nếu gặp họa thế gian

Cho đến khổ khó lường

Kia tất cả tự làm

Vì sao đây làm thế

Chẳng thể bỏ tự thân

Nơi khổ chẳng thể lìa

Như chẳng lìa nơi lửa

Chẳng thể xa đốt hại

Tự khổ nếu hay dứt

Hay tiêu trừ khổ kia

Sau đấy tự kia thọ

Cho nên cố giữ lấy

Kia nay chẳng nghĩ riêng

Lợi ích các hữu tình

Kia quyết định ý làm

Nhơn nghiệp có phân biệt

Mắt có thể thấy được

Sự quán chẳng phải mắt

Tay vì cầm đồ dùng

Giữ lấy là tay ấy

Cũng vì các hữu tình

Lại chẳng ở thân thấy

Lìa thấy cùng Thiện Thệ

Thường làm lợi như thế

Thấy kia người hạ liệt

Mà khởi thấy tự tha

Chỉ xem kia tăng ái

Tâm ta chẳng nghi kỵ

Làm đây thiện vô ngã

Liền đặc vô ngã vậy

Hủy báng và tán thán

Chẳng khổ lại chẳng vui

Ngã sở là nhơn nghiệp

Làm kia tốt ở yên

Khiêm nhường trong đời tốt

Vô đức lại có đức

Kẻ kia đức chẳng xứng

Tất cả đức tự có

Khiêm hạ nếu như đây

Hơn ta do được bỏ

Lìa giới thấy phiền não

Do được vô ngã lực

Như Thầy cùng người bịnh

Tùy sức thuốc sai khác

Như ta mà cứu chữa

Tự thấy như thế nào

Tự nhiên có công đức

Đức kia ta chẳng trụ

Địa ngục cửa ác kia

Nơi kia buồn chẳng sanh

Là được công đức vậy

Bỏ rồi làm kẻ trí

Nếu tự quán bình đẳng

Lợi ích tự tăng trưởng

Tự lợi chia trật tự

Đấu tranh được thành tựu

Tất cả thế gian nầy

Ai được thấy công đức

Nếu tên công đức nầy

Chẳng nghe người nầy được

Tội gốc chứa nơi tâm

Lại chẳng tự cúng dường

Ở nơi phần lợi ích

Mà cuối chẳng được rộng

Có thấy mà mừng vui

Dài lâu tất chẳng toại

Như thế tất cả người

Cười khảy mà hủy phạm

Hạ liệt tâm ngã mạn

Tự thắng giống khiêm nhường

Trí huệ khoác dung nhan

Chủng tộc cùng của cải

Đây là cái đức riêng

Thường muốn nghe xưng tán

Nghe tán sanh thắng tâm

Hoan hỷ mà được vui

Điều nầy được lợi lạc

Tự nghĩa lực công đức

Xưa tạo dây trói buộc

Bị đây chẳng chánh nghiệp

Đến đây ít báo rồi

Thường hay ở luân hồi

Như thế nơi luân hồi

Thọ kia trăm ngàn khổ

Trải qua vô biên kiếp

Chẳng biết khi nào ra

Bị khổ thường khốn nhiều

Tội tâm kia chẳng biết

Như thế chẳng hiểu biết

Dài lâu phát hạt lành

Sau thấy lời Như Lai

Chơn thật được công đức

Kia nếu thấy quá khứ

Chẳng thọ ác nghiệp kia

Bồ Đề thật an vui

Lạc nầy chẳng nên lìa

Như thế mà giữ lấy

Kia đến tận cổ rồi

Kia làm sao lại được

Ngã mạn và bất thiện

Các hành và thân nầy

Xem thế mà chẳng thấy

Rộng được như thế lìa

Lợi tha kia sẽ làm

Tự vui mà khổ kia

Làm nầy cùng hạ liệt

Kia tự dấy một lòng

Nơi kia nuôi ái nhiễm

Ở giữa nhẫn suy nghĩ

Lúc nào làm điều nầy

Lại tự xả khoái lạc

Kia khổ lại chẳng làm

Tự mình phải rơi đầu

Lại chẳng tạo riêng biệt

Cho đến nơi nhỏ nhoi

Điều nầy Mâu Ni nói

Do biệt thắng lành thay

Nơi kia tối xưng tán

Giống nô tỳ làm chủ

Sẽ làm việc hữu tình

Kia ở nơi mất mát

Vô định chẳng công đức

Tự như chẳng biết người

Làm được công đức nầy

Kia nếu lại chấp làm

Tự làm và làm kia

Kia làm và nơi đây

Tất khổ não tự lui

Tu nầy là số một

Mà chưa được lực này

Giống người mới uy nghi

Nơi tài sản sợ hãi

Như thế thọ thân này

Giữ tâm chẳng tán loạn

Kia nên ở như thế

Kia đây chẳng làm gì

Mà hay thường quan sát

Đừng cho vọng tâm khởi

Như thể điều phục ta

Tức tất cả mất đi

Thấy ngã ấy đi đâu

Vô minh tất cả hoại

Cùng kia lúc quá khứ

Như kia tiêu tan ngã

Tự lợi ngã nay có

Nầy xa lìa chẳng xa

Như người mua của kia

Khổ nhiều chẳng tự tại

Kia hữu tình chẳng đồng

Chỉ tên chẳng tán loạn

Cho nên như người kia

Giúp ngục tốt chẳng khác

Trong ngục có nhiều loại

Bị hại lại lâu dài

Đây được làm tự lợi

Oán niệm kia chẳng sanh

Chẳng làm mà tự ái

Mà tự ái được rồi

Nếu thấy tự giữ gìn

Hộ trì chẳng thật vậy

Thân nầy lại như như

Mà làm để bảo hộ

Được thượng phẩm nhẹ nhàng

Đến đây cũng như vậy

Nếu đến được đây rồi

Như đất gom tất cả

Nếu chẳng thể tròn đầy

Người nào mong dụng ý

Ái tâm gốc phiền não

Mà chẳng thế phá được

Như kia giàu có lâu

Chẳng thể cầu tất cả

Nếu tham nơi vật khác

Chẳng nhận tên gọi hiền

Cho nên cầu tăng trưởng

Thân tâm chẳng buông lung

Ái kia diệt hết rồi

Đây động đây chẳng biết

Các ác thân bất tịnh

Ngã nầy chấp thế nào

Của thân nầy là gì

Chỉ sống mà không chết

Cùng đất cũng chẳng khác

Ta thấy chẳng phá gì

Vì đây chẳng phải thân

Hư thọ thật khổ não

Sao ở nơi vô tình

Lại khởi sân hận được

Ta nay tìm nuôi sống

Cuối cùng cho chim ăn

Đến đây chẳng sân ái

Ái kia làm sao còn

Nếu kia giữ sân hận

Nên hoan hỷ cúng dường

Kia như thế chẳng biết

Làm sao biết khổ vui

Ta nay yêu thân nầy

Bởi vì là thân ta

Tất cả yêu thân nầy

Vì sao ta chẳng yêu

Vì vậy ta xả thân

Vì bỏ cả thế gian

Xem đây nhiều khổ ải

Giống như mang bình nghiệp

Nghiệp kia của thế gian

Ta đi mang theo cùng

Yên lặng chẳng tán loạn

Phải đoạn nơi vô minh

Cho nên phá phiền não

Nơi ta ở Thiền Định

Tà đạo chẳng nhập tâm

Có tên sống cao thượng

Quyển 4

Bồ Đề Tâm – Bát Nhã Ba La Mật Đa – (Phẩm thứ 7)

Như Lai nhãn trí tuệ (Prajnàpàramità)

Vì tất cả thế gian

Nay cầu xa lìa khổ

Cho nên sanh trí tuệ

Chơn Như (Paramartha) và thế gian (Smvarti)

Nay nói hai pháp nầy

Biết Chơn Như Phật vậy

Thuyết pháp làm trí huệ

Với thế gian phàm phu

Thấy hai loại giống nhau

Hại cùng thắng cả hại

Cho đến giống với đời

Thấy được hai việc rồi

Thấy tức để biết vậy

Thấy biết tánh thế gian

Đây dụ cho chơn như

Điều nầy chẳng đến đi

Người trí chẳng không thấy

Màu sắc tự phân minh

Cho đến cùng giống nhau

Bất tịnh làm cho tịnh

Người trí giống có lợi

Vì trí thế gian vậy

Cho nên nói tánh đời

Vì thấy nơi chơn như

Thấy cả từng sát na

Thế gian làm giống nhau

Việc nầy chẳng mất đi

Như người nữ chẳng sạch

Khác đời cùng những hại

Nghĩa Phật phước hư uyển

Làm sao ta tin được

Hữu tình nếu cảnh huyễn

Làm sao lại sanh diệt

Nhơn kia làm hòa hợp

Lại được nơi duyên huyễn

Chủng tử hữu tình sanh

Thế nào là chơn thật

Giết kia người hư huyễn

Tánh vô tâm cùng tội

Bình đẳng tâm hư huyễn

Tội phước được sanh khởi

Chơn ngôn lực giữ gìn

Huyễn cảnh tâm chẳng chấp

Kia đây nhiều loại huyễn

Tất cả do nghiệp sanh

Sao có nơi một người

Được tất cả các lực

Nếu ở nơi chơn như

Hoặc ở nơi tịnh giới

Như thế tức Phật làm

Ai làm việc giác ngộ

Nhơn duyên sẽ đoạn hết

Huyễn hóa chẳng thể được

Nhơn duyên nếu đoạn hết

Sẽ chứng được vô sanh

Nếu chẳng trụ nghi vọng

Huyễn cảnh sẽ chẳng thành

Huyễn cảnh nếu chẳng có

Tất cả chẳng thể được

Như thế là chơn như

Được hiện nơi tâm thân

Tâm như thế nếu chia

Hư huyễn thấy thế nào

Tâm chẳng thể thấy tâm

Thế Tôn đã nói vậy

Như kiếm đao tuy bén

Biết lợi chẳng tự dứt

Tự tánh nếu rõ được

Lại giống như ánh đèn

Phá tối có tên vậy

Nếu không làm sao sáng

Lại giống như thủy tinh

Gốc gác là trong sáng

Vì xanh nên được xanh

Ảnh hiện tùy màu sắc

Chẳng xanh mà hiện xanh

Như tâm mà tự làm

Lại như ánh sáng kia

Người trí biết việc nầy

Trí huệ sẽ khai thông

Người trí nói thế nào

Tuy mở mà chẳng mở

Như người chẳng chấp thấy

Người đá lại chẳng sanh

Do đây nghĩa chẳng hai

Lại cùng vô tâm thức

Duyên niệm chẳng thể được

Phi niệm mà lại sanh

Hư vọng niệm như độc

Nghĩa là nhơn hoặc quả

Vì pháp mà tự nói

Nói về thuốc của mắt

Thấy bình chẳng thấy thuốc

Nếu thấy nghe biết được

Đây có thật chẳng có

Nhớ lìa nơi khổ não

Thật nầy nên nhớ niệm

Niệm niệm mà không chán

Tâm nầy sẽ bình đẳng

Phía trước chiêu cảm người

Biết rằng chẳng sở hữu

Như huyễn chẳng thật có

Vọng tâm tự thấy ra

Ở trần lại luân hồi

Giống như không nương tựa

Trụ trần tánh cũng thế

Lại cũng chẳng chỗ có

Nếu cũng việc chẳng lành

Bất thiện kia có được

Nếu tâm có thủ xả

Bỏ tất cả Như Lai

Như thế dụng tâm ý

Mà có công đức nào

Biết được tất cả huyễn

Dứt phiền não thế nào

Nơi kia tam độc huyễn

Xa rời không nên làm

Biết nơi tâm phiền não

Việc kia chưa làm hết

Nơi kia thấy được rồi

Có không ý chẳng mạnh

Phiền não tánh chẳng cùng

Cùng không thật phức tạp

Đến kia chẳng cần học

Sau kia cũng chẳng được

Tánh kia mà chẳng được

Lại cũng chẳng thể thấy

Tánh kia nếu vô trụ

Thân nầy trụ thế nào

Nếu tánh mà chẳng có

Thân trụ nơi vô tánh

Vậy tánh như đến đi

Tùy hiện mà chẳng nhiễm

Kiếp Thụ (Kalpataru) cùng Ma Ni (Cintàmani)

Hay như ý viên mãn

Phật biến hóa cũng thế

Hay vì làm hạnh nguyện

Giống pháp chú (Garudika) rừng cây

Chú thành rồi khô hoại

Chất độc tuy hại lâu

Kia kia đều tiêu diệt

Tu hành của Bồ Tát

Hay làm các sự nghiệp

Bồ Đề hạnh tối thắng

Cây Phật hay thành tựu

Do kia hành bình đẳng

Mà ở nơi tịch tĩnh

Lại được bất tư nghì

Cúng dường được quả gì

Tùy kia đã gây nhơn

Mà được quả đó vậy

Cúng dường cùng chơn thật

Được quả mà xưng thật

Thế nào được pháp không

Thật được pháp giải thoát

Chẳng lìa đường tịnh mặc

Lại chứng nơi Bồ Đề

Kia chẳng cầu Đại Thừa

Pháp vì cầu viên mãn

Nhị thừa được thành tựu

Thành tựu chẳng viên mãn

Nếu kia đó tạo nhơn

Sợ hãi nơi Đại Thừa

Riêng sợ kia chẳng thật

Sợ nầy thật có tên

Pháp yếu nầy phải biết

Đại Thừa mà lý luận

Lìa đây làm pháp kia

Biết kia luận ngoại đạo (Vedàdi)

Pháp lấy Tăng làm gốc

Tăng biết Pháp xuất ly

Tâm nếu có đắm trước

Niết Bàn khó thể được

Giải thoát tâm chẳng ràng

Phiền não được tiêu trừ

Phiền não nghiệp tiêu trừ

Đều do lực giải thoát

Ái thủ chẳng nương theo

Nơi đây chẳng chấp giữ

Ái nghiệp dần yếu đi

Do vậy chẳng si ái

Thọ ái cùng tương duyên

Do thọ nầy mà có

Ở yên có tâm chấp

Được gọi là nơi nơi

Nếu tâm chẳng trống không

Lại có tên đắm nhiễm

Tâm tánh nếu đều không

Như thức mà chẳng được

Như bậc chánh đẳng giác

Hay nói các diệu pháp

Đây nghĩa của Đại Thừa

Đại Thừa hay bình đẳng

Thuyết pháp ở một lúc

Hiểu tất cả việc lo

Bình đẳng chỉ một vị

Chư Phật đã chẳng nói

Ca Diếp Đại Tôn Giả

Như lời mà chẳng biết

Kia đây chẳng hiểu được

Chẳng thọ sẽ làm gì

Giải thoát lực nếu sợ

Luân hồi sẽ thành tựu

Mê kia khổ không có

Mà được có quả nầy

Mê không kia nếu đây

Chẳng được hủy nơi pháp

Không nầy nên quan sát

Cho nên được chẳng nghi

Lìa tối biết phiền não

Nhơn pháp biết là không

Muốn mau biết tất cả

Lìa kia phải quan sát

Nếu vật sanh nơi khổ

Do khổ sợ mà sanh

Khổ kia nhơn là không

Kia sao lại sanh sợ

Nếu sợ hãi vật kia

Vậy có tên ngã sở

Như thế ngã chẳng sở

Khổ sợ thế nào có

Răng và tóc móng tay

Xương thịt cùng máu mủ

Nước mũi dãi cùng thảy

Mỡ mòng cùng dạ dày

Mồ hôi cùng nóng lạnh

Chín lỗ và sáu thức

Như thế tất cả pháp

Tất cả đều vô ngã

Nói kia biết cùng nghe

Nghe rồi nhận tất cả

Nếu nói nghe biết lìa

Kia lìa biết thế nào

Nếu biết mà chẳng biết

Kia biết khó biết vậy

Kia biết lại quyết định

Lại gần gũi biết biết

Trí nầy chẳng nghe giữ

Tiếng kia nghe thế nào

Tiếng kia gần nơi tâm

Hiểu kia có như vậy

Nếu giữ nơi sắc thinh

Sắc kia giữ thế nào

Như kia một cha con

Suy nghĩ chẳng đúng đắn

Hữu tình trần sở ế

(Sattva – rajas – tamas)

(Hỷ, ưu, ám = vui, lo tối)

Chẳng cha cũng chẳng con

Biết thinh sắc như thế

Lại cũng chẳng tự tánh (Svabhàva)

Sắc kia nên biết vậy

Giống cỗ xe hòa hợp

Tự tánh kia như thế

Một kia mà có nói

Trừ sắc hoặc chẳng thật

Đây nói sắc hạ phẩm

Tất cả trí tâm kia

Phiền não tất thanh tịnh

Suy nghĩ một tâm ngộ

Cả kia nếu là không

Ái cũng hư chẳng thật

Giữ cái thấy làm gì

Vô ngã cũng vô tâm

Tâm nầy như hình voi

Tâm nầy hiểu giống nhau

Thanh tịnh phá ngu si

Như thế ở tự tâm

Kia làm sao có thể

Kia ngu si chẳng làm

Ta đây mà làm không

Có đi tự ra khỏi

Tuy chẳng nghiệp quả ác

Phá hoại nghiệp nếu làm

Quả lành sao thể được

Đây là hai kết quả

Hỗ tương phá thành tựu

Kia nói trí chẳng hư

Kia tự chẳng việc gì

Nhơn quả làm tương ưng

Ác kiến cần chẳng sanh

Việc nầy mà thật ở

Giữ lấy nay đang nói

Quá khứ tâm vị lai

Kia ta chưa có sanh

Tâm nầy sanh ta phá

Ngã kia lại chẳng sanh

Như cây chuối làm trụ

Chẳng có thể thắng được

Tâm nầy sanh cũng thế

Lại được quan sát lành

Hữu tình nếu chẳng có

Việc nầy sao gọi làm

Kia làm nay nếu làm

Vì làm mà có si

Hữu tình không thế nào

Si giống như việc ái

Nếu diệt các khổ não

Sẽ đoạn việc si nầy

Ngã mạn (Ahamkara) là khổ nhơn

Si ấy được tăng trưởng

Việc kia tâm chẳng lui

Quán không là đối tượng

Chẳng chân chẳng đầu gối

Chẳng lưng chẳng đều thảy

Chẳng cánh tay cùng vai

Chẳng rốn cũng chẳng ngực

Chẳng xương sườn cùng hông

Chẳng tay lại chẳng mũi

Chẳng trán cũng chẳng đầu

Xương cốt cũng như vậy

Quán xem tất cả thân

Chẳng một chỗ nào làm

Làm kia ở nơi nơi

Xứ nào ở yên được

Thân kia cùng tay chân

Tất cả nơi đều ở

Thân kia cũng như thế

Cho đến cả chân tay

Thân chẳng có trong ngoài

Lấy tay nào để chạm

Tay kia chẳng phân biệt

Kia làm sao có được

Kia chẳng si nơi thân

Gọi sao ý của tay

Qua rồi gần thù thắng

Kẻ quán biết người dụ

Nếu nhơn kia hòa hợp

Gỗ người làm sao giống

Nếu hiểu rõ tướng nầy

Thân kia giống như thấy

Như thế bỏ chân tay

Chân tay lại bỏ đi

Kia xem thấy thích hợp

Sau thấy phải xa lìa

Thân nầy phá đi rồi

Kia ở thấy phân biệt

Phân biệt thấy thân nầy

Được giống như hư không

Tất cả một màu mộng

Trí giả nào có vui

Xây dựng nơi thân không

Sao lại có nam nữ

Nếu vui rồi bị khổ

Kẻ nầy giải thế nào

Xem xét đây ra sao

Ái lạc sâu phiền não

Vui kia chẳng có thật

Như kia chẳng chấp giữ

Khổ kia như thế nào

Như kia cũng chẳng được

Kia có khổ nhỏ nhoi

Nhỏ ấy khó mà nói

Vi tế như thế kia

Chẳng nói làm kia vui

Nhơn sân mà sanh khổ

Có sanh tất có diệt

Nếu ở định kiến nầy

Nơi sanh tự chẳng thọ

Như thế phải nên biết

Như thế quán nhơn quả

Thiền, ái cùng giống nhau

Được sanh vào nghi địa

Thiện căn lại tăng trưởng

Tất cả nơi người nào

Kia đây hòa hợp sao

Hòa hợp có thể được

Người giống như hư không

Tuy hợp mà chẳng vào

Chẳng vào nên chẳng hợp

Đó là vô phân biệt

Chẳng cầu gọi hòa hợp (Samsarga)

Nếu thấy mà chẳng thấy

Hòa hợp kia chẳng cầu

Sao có tên là sanh

Có vật chẳng hòa hợp

Như đạo mà sanh trí

Như thức kia vô tướng

Chẳng trụ nơi hòa hợp

Xúc pháp kia cũng thế

Thọ nào để được sanh

Ta nay phải làm gì

Mà bị những khổ hại

Nếu chỗ thọ chẳng được

Khổ hại mà chẳng biết

Nơi nầy kia thấy được

Ái nào lại chẳng xa

Làm thấy mộng xác nầy

Tự tâm là huyễn hóa

Thấy được tánh xúc kia

Thọ kia lại cũng được

Đời trước cùng đời sau

Niệm niệm mà chẳng thọ

Nếu đây xem tự thân

Thọ lại chẳng sở đắc

Chỗ thọ lại chẳng thật

Kia tức biết chẳng có

Nếu đây chẳng tự thân

Làm sao có thể hại

Sắc tánh cùng tự ở

Vô căn chẳng trung gian

Chẳng trong cùng chẳng ngoài

Biệt xứ cũng chẳng được

Thân khổ chẳng khác nơi

Chẳng hợp chẳng phân biệt

Tự tánh của hữu tình

Yên lặng kia chẳng chấp

Kẻ trí nếu biết được

Làm sao đắm nhiễm được

Trí ấy sau nầy được

Trí ấy làm sao được

Như thế tất cả pháp

Tuy sanh mà chẳng được

Như thế pháp nếu không

Pháp ấy sao có hai

Nếu pháp kia thật có

Hữu tình đều yên lặng

Tâm kia lại có nghi

Chính kia tức chẳng có

Kia định lại sau có

Pháp nầy chẳng đây kia

Tư duy nơi tự tâm

Cả hai hỗ tương ở

Như được nơi chánh trụ

Tất cả người trí nói

Nếu có những người trí

Rộng được những trí ấy

Người trí được trí nầy

Kia tức thì vô vị

Người trí được trí nầy

Có được mà vô trụ

Vô trụ tức vô sanh

Kia nói là Niết Bàn

Nếu kia cả hai pháp

Như thế thật khó ở

Nếu pháp do nơi trí

Trí kia sao có nhân

Trí kia do nơi trí

Người trí lại chẳng được

Hai pháp do hỗ tương

Nên hữu tình vô tánh

Không cha cũng chẳng con

Muốn con sanh được nào

Có cha mà có con

Cả hai pháp như thế

Mầm từ hạt giống sanh

Hạt giống được những gì

Trí từ trí phát sanh

Thật kia chẳng làm gì

Mầm từ chủng trí sanh

Trí từ chủng trí có

Nếu kia biết chẳng biết

Được vào cả trí tri

Tất cả người nhơn duyên

Trước đó đều đã nói

Nhơn quả do sanh khởi

Cũng giống như hoa sen

Nhơn quả tạo thế nào

Đều do từ quá khứ

Quả nầy sao có được

Do quá khứ nghiệp lực

Thế gian nhơn tự tại (Isvara)

Tự tại kia nói gì

Như thế sau đó được

Kia kia tên tạp chủng

Việc nầy thật bất định

Chẳng tâm chẳng hiền thánh

Ác xưa chẳng báo lành

Kia sao tự tại được

Chẳng thấy như hư không

Chẳng thấy từ quá khứ

Tự tại bất tư nghì

Lý nầy chẳng muốn nói

Chủ kia cao thượng sao

Kia cũng tự vô định

Tự tánh các thiện ác

Người trí biết rộng khắp

Nghiệp nhơn có vui khổ

Kia nói làm sao đây

Nhơn trước nếu chẳng có

Quả báo làm sao được

Chẳng làm nghĩa là gì

Kia chẳng thấy sai khác

Kia làm chẳng sai khác

Sao thấy được kia kia

Nếu thấy nhơn hòa hợp

Lại chẳng gọi tự tại

Hòa hợp nầy vô chủ

Pháp kia cũng vô chủ

Ái kia chẳng tự yêu

Ái nầy chẳng tự làm

Có được là do kia

Sao gọi tự tại làm

Kia chẳng làm quá khứ

Nghĩa nếu hằng chẳng diệt

Ái nầy nhiều nhiều lắm

Hay thường ở thế gian

Hữu tình trần ám ế

(Sattva – rajas – tamas)

(Hỉ, ưu, ám = vui, lo, tối)

Ở nơi ác công đức (Guna)

Đây là nói tối thượng

Đây nói thế gian ác

Một ba là tự tánh (Svabhàva)

Chẳng hợp nên chẳng có

Đức ấy (Guna) lại chẳng có

Kia lại có ba loại

Công đức tuy chẳng nghe

Nghe nầy có lùi xa

Như nương vào vô tâm

Do đây sanh niềm vui

Sắc tánh cũng như vậy

Quán xem tánh chẳng có

Do nhơn khoái lạc kia

Có không đều nương đây

Nương nầy vào khoái lạc

Đây cùng tánh vui thích

Kia cùng khoái lạc ấy

Chẳng thể được dài lâu

Kia được chỗ vi tế (Sùksma)

Sao kia biết chỗ nhỏ

Khoái lạc thế có thật

Suy nghĩ giữ được gì

Lìa sừng được nhỏ nhoi

Nhỏ nhoi chẳng bền chắc

Tất cả vật cũng thế

Dài lâu chẳng được nào

Vui sướng được chẳng được

Khoái lạc chẳng thường hằng

Kia chẳng có sở sanh

Thuyết nầy chẳng chơn thật

Chơn thật kia đức sanh

Kia được chỗ vô dục

Vì ăn uống bất tịnh

Nên đây có nhơn quả

Ái có chỗ nương tựa

Mua hạt giống Đỗ La (Karpàsa)

Chẳng ái thế gian si

Kia ở trí chơn như (Tattva)

Trí kia thế gian có

Sao lại chẳng thấy được

Cùng với lượng (Pramàna) thế gian

Nếu đây thấy rõ ràng

Thế lượng mà phi lượng

Kia chẳng nói lời dối

Cho nên quán chơn như

Không kia lại chẳng sanh

Tánh trí kia chẳng chạm

Tánh ấy lại chẳng chấp

Tánh kia thật chẳng thật

Cho nên phi thật tánh

Lại nữa kia mộng giác

Nghi nầy kia chẳng có

Tánh kia nếu thấy có

Lại chẳng thật đắm trước

Cho nên biết tánh kia

Không nhơn tức không nương

Tất cả đều vô chủ

Nhơn duyên (Pratyaya) ở an trụ

Do kia chẳng sai khác

Chẳng ở lại chẳng đi

Nếu thật kia lại mê

Ngược lại thắng thế gian

Vì từ nhơn nầy sanh

Vì từ huyễn hóa tạo

Kia đến đi thế nào

Biết rõ cả điều nầy

Điều nầy nếu rõ ràng

Lại thấy kia vô tánh

Sao biết được thật giả

Cũng giống ảnh tượng vậy

Tánh (Bhàva) nếu là tự có

Nhơn nầy lập làm sao

Kia nếu mà chẳng có

Nhơn kia chẳng dùng được

Có không cùng tánh tướng

Nhơn gồm lại trăm ngàn

Ở kia tánh thế nào

Được đó những tánh khác

Tánh kia lúc không tánh

Tánh kia sao lại được

Vô tánh tức vô sanh

Thường nương nơi làm kia

Tánh chẳng có quá khứ

Vì do tánh chẳng sanh

Có không tánh vô tánh

Giống huyễn hóa hòa hợp

Tất cả tánh có không

Có như thế chẳng mất

Tất cả thế gian nầy

Cho nên chẳng sanh diệt

Biết làm, không chẳng thật

Giống mộng cùng cây chuối

Phân biệt mất chẳng mất

Tất cả đều chẳng được

Tánh không lại cũng thế

Được nào mà thọ nào

Chẳng thật phải biết thế

Kia kia sao lại được

Sao lại được niềm vui

Sao yêu lại chẳng yêu

Ái kia nương ái nào

Phải nên biết tự tánh

Thế gian lại nên biết

Tên gì là vô thượng

Người gì cùng thân cận

Sanh sao vào được sao

Tất cả giống hư không

Kia đây giữ đều mất

Vui mừng, sân cùng nhau

Vui vẻ hoặc đấu tranh

Sân não làm việc tà

Tất cả làm phá hoại

Tội ác tự vui ái

Nên gọi tên ác thú

Chết tức đọa ác đạo

Chịu khổ chẳng hối hận

Hoặc qua lại thiên cung

Đời đời mà vui hưởng

Xả đi nhiều tội lỗi

Nghĩa chơn thật là đây

Như thế thật chẳng tánh

Lại cùng nhau yêu mến

Nói kia tương lai xấu

Chìm đắm nơi biển khổ

Sắc lực cùng thọ mệnh

Được kia lại rất ít

Rộng ra chỉ niềm vui

Vì do đói khát vậy

Ngủ nghỉ vui say mê

Như hư huyễn hòa hợp

Cuối cùng hư huyễn kia

Điều nầy thật khó được

Học kia làm được gì

Làm sao được đoạn trừ

Kia cùng các việc ma

Thật là tội lỗi lớn

Nơi kia nhiều đường chánh

Khó qua nên chẳng đi

Lại ở nơi sát na

Khó được sanh giác ngộ

Quá khứ vị lai khổ

Khó qua biển phiền não

Mà đắm nơi biển khổ

Ta ghét khổ mong lìa

Như thế mà ở yên

Nếu tự chẳng ở yên

Như cõi trời Đẩu Suất

Vào lửa mà như nước

Thấy như thế lợi lạc

Mà thọ khổ báo nầy

Chẳng già chết tự tại

Hành nhơn kia như vậy

Từ pháp ác kia lại

Cảm ác mà chết trước

Khổ lửa nóng như thế

Ta sao lại an ổn

Tự làm cho niềm vui

Phước hợp sanh đẹp đẽ

Như ta thấy biết gì

Mà nói trí huệ không

Cúi đầu biết đầy đủ

Cúi đầu phước đức dày

Kinh Bồ Đề Hạnh – Bồ Đề Tâm Hồi Hướng – (Phẩm thứ 8)

Bồ Đề hạnh nếu đây

Suy nghĩ mà làm phước

Bồ Đề hạnh trang nghiêm

Tất cả người đều được

Cho đến tất cả nơi

Thân tâm kẻ khổ não

Kia được phước báo nầy

Vui mừng biển khoái lạc

Nếu đây chẳng hiện hữu

Mà phải luân hồi mãi

Làm cho thế gian vui

Lại được vui Bồ Tát

Như ở trong thế giới

Cho đến ở địa ngục

Mà làm cho người kia

Tất thọ cực vui vẻ

Lạnh khổ được ấm áp

Nóng khổ được mát mẻ

Bồ Tát như mây lành

Đem nước pháp tưới vào

Cây sắt đỉnh núi sắt

Rừng kiếm tỏa ánh sáng

Tất cả thành kiếp cây

Tội nhơn vui an lạc

Dụ Già Na Ma. Ca La Nô (Kàdamba – Kàramdava)

Uyên ương (Cakravàka) cùng két (Hamsa) được thoát tiếng

Ao hồ thanh tịnh chẳng cấu uế

Vi diệu các hương sanh vui mừng

Địa ngục chỗ thiêu đốt

Mà được chỗ Ma Ni

Đất nóng nước tinh nghiêm

Lại núi quý hòa hợp

Cứ như thế cúng dường

Thiện Thệ cung đầy đủ

Lửa đốt nóng mưa kiếm

Làm cho mưa hoa bay

Kiếm kia giết lẫn nhau

Sau đó hoa rơi rải

Thịt thân rơi thành đống

Giống sắc hoa Quân Na (Kunda)

Xương thịt cùng với lửa

Bị vào nước Nại Hà

Nếu ta có lực thiện

Lại được vào thiên cung

Ánh sáng như ngàn trời

Nơi kia đầy gậy gộc

Ngục tốt của Diệm Ma

Thấy vậy chẳng sợ hãi

Chim chóc cùng loài bay

Tức lìa khổ ăn xấu

Ái kia cùng vui thích

Đây được sanh vui kia

Phước giống như hư không

Xem đây cả trên dưới

Như thấy Kim Cang Thủ (Vajrapàni)

Đến diệt trừ tai nạn

Mưa xuống cả hương hoa

Phá diệt lửa địa ngục

Sao gọi tên khoái lạc

Sao gọi tên hoan hỷ

Nơi kia kẻ ở ngục

Được thấy Quán Tự Tại (Kamalapàni)

Cùng tất cả oai đức

Đây đủ cả đồng tử

Đại từ tâm Bồ Đề

Cứu độ nơi tất cả

Vì trời kia cúng dường

Mũ trời và hoa trời

Cho đến hoa tâm bi

Rải khắp cả lầu các

Thiên nữ nói nên lời

Trăm ngàn loại ca vịnh

Tán Đại Thánh Văn Thù (Mangughosa)

Và Phổ Hiền (Samantabhadra) Bồ Tát

Vì công đức lành nầy

Cùng người nơi địa ngục

Đại Thánh Quán Tự Tại (Avalokitesvara)

Quán sát khổ địa ngục

Nhiều khổ sở sợ hãi

Tay cầm nước cam lồ

Cứu kia các quỷ đói

Cùng ăn cùng tắm rửa

Làm no đủ sạch sẽ

Lìa khổ được an vui

Như kia người Châu Bắc

Sắc lực cùng thọ mệnh

Người điếc cũng được nghe

Người mù thấy màu sắc

Thai nghén cùng sanh sản

Giống Ma Ya (Màyà) chẳng khổ

Tuy áo cùng ăn uống

Trang nghiêm cùng thanh tịnh

Tất cả theo ý cầu

Được lợi cùng được ích

Kẻ sợ chẳng bị sợ

Chẳng vui mà được vui

Phiền não được chẳng não

Thấy kia đều hoan hỷ

Kẻ bịnh được an lạc

Giải thoát mọi ràng buộc

Không mạnh sẽ được mạnh

Tâm ái cho hòa cùng

An lạc cả mười phương

Hành đạo tất cả nơi

Việc ác đều diệt hết

Đương thành tựu việc tốt

Lên thuyền người buôn bán

Được đầy đủ toại nguyện

An lạc đến bờ kia

Cùng người thân vui vẻ

Đói khát trên đường đi

Được bạn chẳng sợ hãi

Chẳng sợ cướp cùng cọp

Lại chẳng sợ mê say

Chim chóc chẳng bịnh nghèo

Già trẻ chẳng chủ tể

Hiền Thánh tất gia hộ

Các phiền não thoát khỏi

Lòng từ tin trí tuệ

Đầy đủ tướng tu hành

Thường được Túc Mệnh Thông

Lại được vô tận tạng

Cho đến hư không tạng

Vô duyên chẳng phương tiện

Chẳng ít tài chẳng vui

Hữu tình nghe thanh danh

Thường được tên gọi hơn

Xuất gia nếu xấu hẹp

Sẽ được sắc tướng đủ

Nếu kia ở tam giới

Làm cho kia trượng phu

Lại lìa phẩm cao thấp

Hay phá ý ngã mạn

Nay được tất cả phước

Làm lợi các hữu tình

Hay lìa tất cả tội

Hay làm những việc lành

Đó là tâm Bồ Đề

Hạnh Bồ Đề chẳng thoái

Xa rời nghiệp ngã mạn

Thường được Phật thọ ký

Tất cả hữu tình vậy

Được đời sống vô lượng

Thọ mệnh lại lâu dài

Phá hoại tiếng vô thường

Kiếp thụ kia thích nghi

Tất cả phương đều được

Diệu pháp mà hợp ý

Cùng Phật Phật giống nhau

Kia cùng đá cao thấp

Như chắp tay ngang ngực

Mềm mại màu lưu ly

Tất cả địa đều được

Cùng chư Đại Bồ Tát

Phổ biến đến các nước

Hay tự ở ánh sáng

Trang nghiêm nơi đất đai

Các cây cùng bay bổng

Ánh sáng nơi hư không

Thuyết pháp nghe chẳng chở

Các hữu tình thường nghe

Phật và các Phật Tử

Các các thường thấy được

Cúng dường nhiều đám mây

Cúng dường nơi Thế Tôn

Nương mưa trời thời tiết

Lúa mạch thật giàu có

Thế gian được đều đủ

Hay nương vào pháp vua

Thuốc hay tăng gấp bội

Minh lực (Mautra) đều thành tựu

La Sát (Ràksasa) Nô Kết Di (Dakini)

Suy nghĩ đều thương xót

Chẳng có khổ hữu tình

Chẳng tội lại chẳng bịnh

Chẳng khinh mạn thấp hèn

Phiền não chẳng thể được

Đọc tụng rất tự tại

Tùy ý khi đi đứng

Hay hội họp với nhau

Thành tựu các việc Tăng

Bí Sô (Bhiksu) ở tịnh giới

Lại được các giải thoát

Quan sát nơi nghiệp tâm

Xa rời các phiền não

Tỳ Kheo được lợi lạc

Hay xa rời đấu tranh

Xuất gia khác cũng vậy

Chẳng được phá cấm giới

Được giới như giữ gìn

Thường vui tận các tội

Nếu kia chẳng phá giới

Được sinh lên cõi trời

Nếu kẻ kia cầm bình

Thường hay được lợi lạc

Được chủng tử thanh tịnh

Tên nghe khắp các nơi

Chẳng hề thọ tội khổ

Thường chẳng vào nơi khổ

Vô biên các hữu tình

Cúng dường tất cả Phật

Sẽ thọ thân làm trời

Kia thành Phật thế gian

Bất tư nghì hữu tình

Phật vui mà được vui

Nguyện vì nơi thế gian

Bồ Tát được thành tựu

Kẻ kia nếu suy nghĩ

Kia hữu tình cũng được

Bích Chi Phật an lạc

Lại được vui Thanh Văn

Trời người A Tu La

Ý nguyện mà hằng hộ

Nếu túc mệnh thông kia

Xuất gia cũng sẽ được

Nếu nơi hoan hỷ địa

Trụ ở nơi Văn Thù

Ta nếu mà khổ kia

Tùy lực mà hay cùng

Nếu biết sống hòa hợp

Được sanh nơi tất cả

Nếu có muốn thấy nghe

Cùng nếu muốn hiểu biết

Như thế được thấy kia

Đức Văn Thù Sư Lợi

Như mặt trời chiếu khắp

Vì tất cả hữu tình

Kia Văn Thù (Manjusri) tu hành

Ta làm được như thế

Kia hoặc ở hư không

Hoặc ở nơi thế gian

Nay ta cũng ở thế

Được hoại khổ thế gian

Thế gian nếu có khổ

Kia tất cả ta được

Thế gian tất cả tốt

Bồ Tát được vui rồi

Niềm vui cứu thế gian

Tất cả đều vui lớn

Tất cả đồng lợi lạc

Phật dạy sống dài lâu

Ý lành thật thanh tịnh

Quy mệnh nơi Văn Thù (Manjughosa)

Ta nói Thiện Tri Thức

Thanh tịnh nầy tăng trưởng.

  Xem thêm:

 • Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói - Kinh Tạng
 • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60 - Kinh Tạng
 • Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật - Kinh Tạng
 • Kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 15 – Báo Ân - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 114 – Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì (Sevitabba-asevitabba sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Hành Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Hưng Khởi Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 2) - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 21 Đến Phẩm 30 - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Mộ Phách – Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch - Kinh Tạng