Tâm Đà La Ni Bồ Tát Quán Tự Tại Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi

Cao Lệ Chỉ Không hiệu,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

NI LA GIẢN ĐÀ PHỘC LA MA NGẬT LỊ ĐA DÃ HẠ LA HẠ LA ĐÀ LA NI

− Na mô la đát na đát la dạ dã

− Na mô a lị dạ phộc lộ chỉ đế sa la dã

− Phổ trí sá đỏa dã

− Ma ha sá đỏa dã

− Ma ha ca lâu ni ca dã

− Tát phộc phất ẩn đà na tảo đa na ca la dã

− Tát phộc phộc phộc sa vũ đát la tẩu sa na la dã

− Tát phộc bá dã tẩu nễ lâu đa hạ na ca la dã

− Tát phộc phộc dã trí bát la tăng phộc na ca la dã

− Tát phộc y địa cái phộc đát phộc ba vĩ na sa na ca la dã

− Tát phộc bá duệ tẩu đát la sa na dã

− Đa tưởng na ma tưởng khất lị đa dã

− Duệ đẳng a lị dạ phộc lộ chỉ đế sá la

− Đa phộc ni la giản đà na

− Mạ ngật lị đa y ứng ma a ngọa la y tả vĩ

− Tát phộc hạt ma a la tha sá đà na

− Tẩu bá tự đa na ca la dã

− A nhạ y ứng

− Tát phộc bạc đá nẵng bá phộc ma ha ca tỳ tẩu đà khẳng

− Đa đát dã tha a phộc lộ kế lộ ca

− Ma địa lộ ca gia địa lộ ca

− Địa ca la ẩn đa hê ma ha lệ

− Ma ha phổ trí sa đỏa hê

− Bát lị dã phổ trí sa đỏa hê ma ha ca lâu ni gia

− Sa ma la ngật lị đa dã

− A lị dạ phộc lộ chỉ đế sá la

− Bát la ma mẫu đát lị tức đa

− Ma ha ca lâu ni gia

− Cụ lâu cụ lâu hạt ma sa đà dã

− Tỳ trương đề hề đề hề

− Phộc la ca ma tự già

− Tỳ hạng già ma

− Tỷ đà dã yếu kế sá la

− Đậu lâu đậu lâu tỳ nhạ dã phộc địa

− Ma hạ tỳ đà dã phộc địa

− Đà la đà la tùy la ni sá la

− Tả la tả la tỳ ma la ma la vũ la địa

− A lị dã phộc lộ chỉ đế sá la

− Nhĩ na khất lị sắt noa

− Nhạ tra ma cụ tra

− Lam phộc tỳ lam phộc bát la lam phộc

− Ma hạ tỷ đà dã tùy la

− Phộc la phộc la ma hạ phộc la

− Ma la ma la ma hạ ma la

− Tả la tả la ma hạ tả la

− Khất lý sắt na ngoạ la la noa khất lị sắt na phộc sa ni già đa na hê

− Phộc đát ma ha sắt tra

− Tả la tả la ni sa tả lệ sá lệ

− Na la dã noa phộc la lâu phộc đà lị

− Hê nễ la gian đà

− Hê nễ la gian đà

− Hê ma ha la ha la tỳ sa ni nhĩ đa

− Lộ ca tả la gia tỳ sa na

− Mô hạ tỳ sa na sa na

− Hống lâu hống lâu

− Ma hạ phộc đát ma na bá sá la

− Sa la sa la

− Tất lị tất lị

− Tẩu lâu tẩu lâu

− Đường đà dã đường đà dã

− Phổ đà dã phổ đà dã

− Duệ địa

− Hê nễ la giản đà duệ hề

− Hê ma hạ tỷ đà dã

− Yếu kế sá la bá ca bằng sa đà dã

− Tỳ trương sa ma la sa ma la

− Phan bá ca lộ na lộ ca tỳ lộ ca đế

− Sá la đa đá hề nhĩ

− Đát la sa na gia ma

− Đát la sa na dã

− Bát la sa đà dã sá hạ

− Tỳ đà dã sá hạ

− Ma hạ tỳ đà dã sá hạ

− Tỷ đà dã yếu kế sá la dã sá hạ

− Ni la giản đà dã sá hạ

− Phộc la ha vũ khư dã sá hạ

− Ma hạ na la tỷ ứng già vũ già dã sá hạ

− Tỷ đà dã tỷ đà dã Tùy la dã sá hạ

− Ma ha sắt tra dã sá hạ

− Khất lị sắt na tát phộc khật lị độ nhạ kiểu phộc tỳ đa dã sá hạ

− Ma hạ ca la ma cụ đá tùy la dã sá hạ

− Tăng già sa phộc đa ni la na đa na ca la dã sá hạ

− Phộc ma sa giản đà đế sắt sỉ đa khất lị sắt noa nhĩ na dã sá hạ

− Phộc già la tả ma ni bối sa na dã sá hạ

− Lộ kế sá la dã sá hạ

− Ma hạ lộ kế sá la dã sá hạ

− Tát phộc tỷ đế sá la dã sá hạ

− Na mô bá ca bà đế a lị dã phộc lộ chỉ đế sá la dã

− Phổ trí sa đỏa dã ma hạ sa đỏa dã

− Ma hạ ca lâu ni ca dã

− Đa đát dã tha tỷ đà dã ẩn đổ nhĩ man đát la phộc đa ni sá ha.