Trong Thiếu Thất Lục Môn: Lục môn là sáu cửa hay sáu pháp môn để vào trong động Thiếu Thất hay trong núi Thiếu Thất. Sáu cửa đó nếu chúng ta nương vào thì đi thẳng đến cái nhà Thiếu Thất. Nhà “Thiếu Thất” tức là thầm chỉ cái nhà mà Tổ Đạt-ma đã ngồi chín năm trong đó. Như vậy, nếu chúng ta đi vào con đường của Tổ Đạt-ma đã đi hay là đến chỗ Tổ Đạt-ma đã đến thì không gì hơn là đi vào sáu cửa này. Tuy nhiên, nêu sáu cửa là phương tiện, thứ lớp để cho chúng ta có mạch lạc tiến chớ còn thực tế ở trong đó một cửa mà chúng ta đạt tới viên mãn thì có thể cũng tới được cái nhà “Thiếu Thất” của Tổ Bồ-đề-đạt-ma rồi. Vì vậy cho nên trong sáu cửa này thì phương tiện chia ra làm sáu để cho có một trình tự tu tiến, chúng ta nhận định từ gần đến xa, từ cạn đến sâu, chớ còn trên thực tế nếu chúng ta ở trong một cửa mà đạt được lý viên mãn thì có thể đã vào được cái nhà “Thiếu Thất”.

  1. Cửa thứ nhất gọi là TÂM KINH TỤNG
  2. Cửa thứ hai gọi là PHÁ TƯỚNG LUẬN
  3. Cửa thứ ba gọi là NHỊ CHỦNG NHẬP
  4. Cửa thứ tư gọi là PHÁP MÔN AN TÂM
  5. Cửa thứ năm gọi là NGỘ TÁNH LUẬN
  6. Cửa thứ sáu gọi là HUYẾT MẠCH LUẬN

Thiếu Thất Lục Môn Cửa 6 – Huyết Mạch Luận – Thiền Sư Thích Thanh Từ