Trên đường bình văn

Tác giả: Vũ Dương Quỹ 

Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 1998

Giọng đọc: nhiều người đọc