Bài giảng 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 10: Vào Tự Viện do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 24/11/2018

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 10: Vào Tự Viện – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá