Bài pháp thoại “6 Pháp Hòa Kính” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Hải Đức (Hoa Kỳ) ngày 13/12/2014 (22/10/Giáp Ngọ)