Bài pháp thoại Ba Pháp Sống An Lạc do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (TT. Cái Tàu Hạ – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 18/05/2018

Ba Pháp Sống An Lạc – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá