Bản Chất Vô Ngã. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 11/11/2006.

Bản Chất Vô Ngã – Thích Nhật Từ
Đánh giá