Bài pháp thoại Bến Đời do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Viên Giác (Tâm Hiệp, Đòng Nai) nhân đại lễ Vu Lan