Bài pháp âm Bến Đời do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Viên Giác (Tâm Hiệp, Đòng Nai) nhân đại lễ Vu Lan

Đánh giá