Trang Chủ Danh mục Bộ Bổn Duyên

Danh mục: Bộ Bổn Duyên

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Bổn Duyên


Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại nước Tỳ-la-lặc,...
Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 2)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 2)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử Tống Thí Hộ Đẳng dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại nước Tỳ-la-lặc cùng...
Kinh Sinh

Kinh Sinh

Kinh Sinh Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Việt dịch:Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Kinh 1: Đức Phật Nói Kinh Na-lại Nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại khu...
Kinh Lục Độ Tập

Kinh Lục Độ Tập

Kinh Lục Độ Tập Hán dịch: Ngô Khương Tăng Hội Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Chương I: BỐ THÍ ĐỘ VÔ CỰC Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại Diêu...
Kinh Bồ Tát Bản Duyên

Kinh Bồ Tát Bản Duyên

Kinh Bồ Tát Bản Duyên Hán dịch: Ngô Chi Khiêm Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** QUYỂN THƯỢNG 1/ Phẩm Tỳ-la-ma: Người tâm niệm hẹp hòi Tuy thường làm bố thí Người nhận không...
Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành

Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành

Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành Ngô Chi Khiêm dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Đức Phật dạy: -Ta nhớ thuở xa xưa trải qua...
Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 51: ĐOẠN TRỪ NIỆM...
Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 41: NA-LA-ĐÀ XUẤT GIA Bấy...
Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 31: MA VƯƠNG KHỦNG...
Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 21 Đến Phẩm 30

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 21 Đến Phẩm 30

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 21 Đến Phẩm 30 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 21: BỎ VƯƠNG CUNG...
Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 11: TẬP HỌC KỸ...
Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 1: PHÁT TÂM CÚNG...
Kinh Phật Bản Hạnh Tập

Kinh Phật Bản Hạnh Tập

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT Phẩm 01: Phát Tâm Cúng Dường Phẩm 02:...
Kinh Thái Tử Tu Đại Noa

Kinh Thái Tử Tu Đại Noa

Kinh Thái Tử Tu Đại Noa Tây Tần Thánh Kiên dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm...
Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 1)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 1)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như Vầy: Một thời, Đức Phật ở tại nước Tỳ-la-lặc cùng với một ngàn...
Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói

Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói

Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói Bắc Lương Pháp Thạnh dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như vầy: Một...

Bài mới