Trang Chủ Danh mục Bộ Luật

Danh mục: Bộ Luật

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 04

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ tư -ooOoo- 3. GIỚI: SÁT SINH. PHẦN ÐẦU CỦA GIỚI THỨ BA, TRONG 4 GIỚI BA LA DI Khi...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 03

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ ba -ooOoo- PHẦN CÒN LẠI CỦA GIỚI TRỘM CẮP Lại nữa, khi Phật ở tại thành Vương Xá,...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 02

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ hai -ooOoo- PHẦN CUỐI CỦA GIỚI DÂM Lại nữa, khi Phật ở tại thành Xá Vệ, như trên...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 01

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ nhất -ooOoo- 1. GIỚI: DÂM DỤC  GIỚI THỨ NHẤT CỦA BỐN BALADI ---o0o---  Nếu thiện nam tử có lòng tin...
Quy Sơn Cảnh Sách - HT Thích Nhất Hạnh

Quy Sơn Cảnh Sách – HT Thích Nhất Hạnh

QUY SƠN CẢNH SÁCH Hoà Thượng Nhất Hạnh phiên dịch Ý thức Vô thường Vì nghiệp duyên còn đó nên mới có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao...
Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi

Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi (Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo)

Hán dịch: Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao người nước An Tức. Việt dịch: Tì-kheo Thích Nguyên Chơn
Một Thời Truyền Luật

Một Thời Truyền Luật

MỘT THỜI TRUYỀN LUẬT Thích Tuệ Sỹ Nguyễn Du khi cho Kiều đi tu phía sau vườn của nhà Hoạn Thư, chỉ cho cô thọ tam quy ngũ giới. Nhiều Thầy của...
Năm Giới Của Người Tại Gia

Năm Giới Của Người Tại Gia

NĂM GIỚI HT. Thích Thiện Hoa  A. MỞ ĐỀ Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống đúng theo quy luật mà đức Phật đã chế...
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược (Bản Yếu Lược Về Giới Luật Và Uy Nghi Của...
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Sa Di Luật Nghi Yếu Lược (Bản Yếu Lược Về Giới Luật Và Uy Nghi Của Sa...
Quy Sơn Cảnh Sách

Quy Sơn Cảnh Sách – HT Thích Trí Quang

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Quy Sơn Cảnh Sách Văn (Bài Văn Cảnh Sách Của Ngài Quy Sơn) (Đề này còn viết "Qui...
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu (Những Điều Nhật Dụng Thiết Yếu Của Giới Luật) Bảo hoa sơn, hoằng giới tỷ kheo Độc thể vựng tập (Độc thể, tỷ kheo hoằng...
Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni - Phần Kính Phụng Di Giáo

Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni – Phần Kính Phụng Di Giáo

Ý Nghĩa Của Nội Dung Nay nên nói tổng quát về ý nghĩa nội dung của sách này, tức của 9 tiểu phẩm: Một, kinh Di giáo nói Phật diệt độ...

Bài mới