Trang Chủ Danh mục Bộ Sự Vị

Danh mục: Bộ Sự Vị

Thiện ác nghiệp báo phần 17 – Làm Phúc

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XV. LÀM PHÚC Gồm bảy phần: Lời dẫn, Tu phúc, Đúng pháp, Cúng dường, Chuẩn...

Thiện ác nghiệp báo phần 16 – Phóng Sanh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XIV. PHÓNG SINH Gồm năm phần: Dẫn nhập, Giết hại, Phóng sinh, Cứu nguy, Kệ...

Thiện ác nghiệp báo phần 15 – Báo Ân

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XIII. BÁO ÂN Gồm bốn phần: Dẫn nhập, Báo ân, Vong ân, Kệ tụng kết...

Thiện ác nghiệp báo phần 14 – Khuyến Khích Tu Tập

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XII. KHUYẾN KHÍCH TU TẬP Gồm bảy phần: Lời dẫn, Khuyên răn người nam, Khuyên...

Thiện ác nghiệp báo phần 13 – Bần Tiện

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XI. BẦN TIỆN Gồm năm duyên: Lời dẫn, Chứng minh, Tu-đạt, Bần nhi, Bần nữ...

Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***IX. PHÁ TRAI IX.1. Lời dẫn Xét kỹ cội rễ của vô thường, khổ, không; nghĩ...

Thiện ác nghiệp báo phần 12 – Phú Quí

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***X. PHÚ QUÍ X.1. Lời dẫn Làm lành thì cảm được quả vui, như bóng theo...

Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***VIII. THỤ TRAI VIII.1. Lời dẫn Sở dĩ chính pháp được lưu truyền rộng rãi là...

Thiện ác nghiệp báo phần 09 – Thụ Thỉnh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***VII. THỤ THỈNH Gồm tám phần: Lời dẫn, Cúng dường, Phân biệt những điều sai...

Thiện ác nghiệp báo phần 08 – Hương Đăng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***VI. HƯƠNG ĐĂNG Gồm bốn duyên: Lời dẫn, Hương hoa, Đốt đèn, Treo cờ.VI.1. Lời...

Thiện ác nghiệp báo phần 07 – Tán Tụng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***V. TÁN TỤNG Gồm ba phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Khen ngợi công đức.V.1. Lời...

Thiện ác nghiệp báo phần 06 – Nhập Đạo

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***IV. NHẬP ĐẠO IV.1. Lời dẫn Trộm nghĩ, nhân duyên giả hữu là gốc chấp trước...

Thiện ác nghiệp báo phần 05 – Nhiếp Niệm

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***III. NHIẾP NIỆM Gồm có bốn phần: Lời dẫn, Thập niệm, Lục niệm, Phát nguyện.III.1....

Thiện ác nghiệp báo phần 04 – Kính Tháp

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***II. KÍNH THÁP Gồm bảy phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Làm phúc, Cảm báo, Nhiễu...

Thiện ác nghiệp báo phần 03 – Kính Tăng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***I. KÍNH TAM BẢO I.3. Kính tăng Gồm ba phần: Lời dẫn, Lợi ích, Tổn giảm.I.3.1....

Thiện ác nghiệp báo phần 02 – Kính Pháp

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***I. KÍNH TAM BẢO I.2. Kính pháp Gồm tám phần: Đại ý, Thuyết pháp, Thính pháp,...

Bài mới