Bài pháp thoại “Bốn Pháp Nương Tựa” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đức Hoa (Bình Dương) vào ngày 30-09-2011

Download MP3

Bốn Pháp Nương Tựa – Thích Phước Tiến
5 (100%) 4 votes