Pháp thoại Buông xả phiền não sống an vui do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 27/04/2019

video