Pháp thoại Cách Bố Thí Đơn Giản do TTThích Thiện Thuận & TT Thích Hạnh Bảo giảng trong khóa huân tu lần 59 tị Viện Chuyên Tu, ngày 18-11-2018