Bài pháp thoại Cái Gai Phần 1 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Huyền Quang, ngày 19.10.2018